Didaktické pracoviská – KD model

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kuĉerka, Daniel
Kmec, Ján
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá tvorbou integrovaných didaktických pracovísk.Autori ukazujú miesto integrovaných didaktických pracovísk v rámci materiálnych didaktických prostriedkov. Ďalej sa zaoberajú KD modelom Integrovaných didaktických pracovísk, kde uvádzajú ich základné kategórie medzi ktoré radia ńkolské dielne stredných ńkôl, ńpeciálne pracoviská pre nadaných ņiakov, ńpeciálne pracoviská pre integrovaných telesne postihnutých ņiakov, laboratóriá a ńpeciálne uĉebne odborných predmetov. Na záver príspevku uvádzajú moņné vybavenie týchto pracovísk pre výuĉbu odborného výcviku a odborných predmetov. Tieto pracoviská sú zamerané na predmety ńpecializácií v strojárenstve.
The paper deals with the creation of integrated didactic workplaces. The authors point to the place of integrated didactic workplaces within the material didactic means. They also deal with the KD model of Integrated didactic centres where they list their core categories, including high school secondary workshops, special workplaces for gifted pupils, special workplaces for integrated disabled students, laboratories and special classrooms for vocational subjects. At the end of the paper they mention the possible equipment of these workplaces for the vocational training and teaching the vocational subjects. These workplaces are focused on subjects of specialization in engineering.
Opis
Słowa kluczowe
materiálne vyuĉovacie prostriedky , výuĉba , didaktické pracovisko , respondent , experiment , material teaching means , teaching , didactic workplace
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(21)/2017, s. 112–117