Aplikacje mobilne w edukacji – potrzeba czy moda?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Musiał, Emilia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwość wykorzystania technologii mobilnych we współczesnej edukacji. Warto podkreślić, że stosowanie technologii tylko i wyłącznie dla uatrakcyjnienia lekcji mija się z celem. Konieczna jest m.in. znajomość podstawowych teorii, które w sposób zoptymalizowany pozwolą stworzyć cyfrowy warsztat pracy, który będzie wykorzystywany przez nauczyciela w trakcie zajęć z uczniami do osiągania celów stawianych przed nimi.
The aim of the study is to draw attention to the possibility of using mobile technologies in modern education. It is worth emphasizing that the using of technology only to make a lesson attractive is pointless. It is necessary to knowledge of basic theories, which in an optimized way will allow to create a digital workroom that will be used by the teacher during classes with students to achieve the goals set before them.
Opis
Słowa kluczowe
aplikacje mobilne , cyfrowy warsztat pracy , technologie mobilne , m-learning , cyfrowa taksonomia Blooma , model SAMR , mobile applications , digital workroom , mobile technologies , Bloom’s digital taxonomy , SAMR model
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(28)/2019, s. 277–283