Szanse i zagrożenia kształcenia permanentnego w obliczu regionalizacji i globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Kowalewski, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Rozwój społeczno-gospodarczy uzależniony jest od wielu procesów. Jeden z nich – globalizacja – rozwija czołgi do postępu technologicznego. Internet, element postępu technologicznego, wzmacnia proces globalizacji. Szybkość wzrostu gospodarczego wynika z tego powiększona poziom edukacji. Pojawia się zapotrzebowanie na różne formy uczenia się przez długi czas. Globalizacja jest szansą na rozwój uczenia się przez długi czas. Regionalizacja stwarza zagrożenie dla rozwoju uczenia się przez długi czas. Autor artykułu stara się pokazać szanse i zagrożenia długiego życia uczenie się. Założenia badawcze mówiące, że uczenie się przez długi czas jako podstawowy warunek rozwoju społeczno-gospodarczego, zostało przeanalizowane w kontekście wybranych aspektów globalizacji i regionalizacji.
Social and economic development dependents on many processes. One of them-globalization-develops tanks to technological progress. Internet, element of technological progress, make globalization process stronger. Speed of economic growth it results enlarged level of education. Appears demand on different forms long live learning. Globalization is chance growth of long live learning. The regionalization creates threat to development of long live learning. The author of article is trying show chances and threats of long live learning. The research assumptions speaking that long live learning now as a basic condition of social-economical development, has been analysed in context of chosen aspects of globalization and of regionalization.
Opis
Artykuł został napisany w ramach prac własnych W/WZ/15/2003.
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 85-95