Cohesion Policy of the European Union and Sustainable Development in the Context of Environmental Protection

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Przybojewska, Ilona
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Considerations of environmental protection have to be taken into account when the cohesion policy is determined and realized just by virtue of a horizontal clause from article 11 of the Treaty on the Functioning of the European Union. Nevertheless, these considerations are also reflected directly within the framework of the cohesion policy of the European Union by use of financial instruments such as the European Regional Development Fund or the Cohesion Fund. Within the regional policy, introduced to diminish disproportions in regional development, the means are allocated for projects destined to contribute to raise the level of environmental protection as well as for initiatives such as trans-European networks which can rather contribute to the decrease of the aforementioned level. It is hard to overlook that globalization processes imply the emergence of new threats to natural environment. In this context there appears the question of mutual compatibility of the actions indicated. The answer can be given only after performing an analysis of relevant regulations and their real influence on the regional development as well as on the environment. The crucial conception here is the principle of sustainable development which should be examined to discover its actual meaning.
Względy ochrony środowiska muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu i realizacji polityki spójności choćby na podstawie swoistej klauzuli przekrojowej z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Jednakże względy te znajdują swoje odzwierciedlenie również bezpośrednio w ramach unijnej polityki spójności poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego czy też Fundusz Spójności. W ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej, wdrażanej dla zmniejszenia dysproporcji w rozwoju regionalnym, przeznaczane są zatem środki zarówno na projekty mające na celu przyczynianie się do podniesienia poziomu ochrony środowiska, jak i na inicjatywy takie jak transeuropejskie sieci transportowe i energetyczne, które w naturalny sposób mogą raczej przyczyniać się do obniżenia tego poziomu. Nie da się bowiem ukryć, że zachodzące procesy globalizacyjne niejako implikują powstawanie coraz to nowych zagrożeń dla środowiska naturalnego. W tym kontekście pojawia się pytanie o wzajemną kompatybilność wskazanych wyżej działań. Odpowiedzi na nie można udzielić dopiero po przeprowadzeniu analizy regulacji prawnych i ich rzeczywistego oddziaływania tak na rozwój regionalny, jak i na środowisko. Kluczową koncepcją jest tutaj zasada zrównoważonego rozwoju, która powinna zostać zbadana w celu odkrycia jej aktualnego znaczenia.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 45–52