Rozplanowanie, chronologia i relacje kulturowe stanowisk łużyckich pól popielnicowych z Polski Środkowej w epoce brązu

Abstrakt
Jako dysertację doktorską przedkładam 7 opublikowanych prac, spośród 115 pozycji, składających się na mój dorobek naukowy. Wyboru dokonałem na podstawie zwartości tematycznej i regionalnej. Są to publikacje z lat 2002-2017, dotyczące głównie wyników badań, którymi kierowałem w latach 1999-2010. Wiodącym tematem są zagadnienia związane ze społecznościami łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza z Polski Środkowej, ale także terenów ościennych. W prezentowanych publikacjach zawarte są wyniki badań głównie osad tejże jednostki kulturowej oraz dwóch cmentarzysk. W moich pracach zaproponowałem nowe sposoby klasyfikowania obiektów osadowych oraz materiałów masowych. Podjąłem również temat chronologii materiałów, ich stylistyki powiązań międzyregionalnych oraz bardzo ważnego problemu rozplanowania przestrzennego osad i cmentarzysk, co stało się bez mała wiodącym tematem wszystkich prac, w mniejszym lub większym stopniu
As the doctoral dissertation I submit 7 published works, out of 115 positions, comprising my academic achievements. I selected them on the basis of the thematic and regional content . They are the publications from 2002-2017 years, concerning findings, which I mainly directed in years 1999-2010 . The leading subject are issues associated with the Urnfield communities from the Bronze Age and the early Iron Age from Central Poland, but also with the neighbouring areas. The reesearch results of the settlements of this cultural place and the two graveyards are included in presented publications. In my works I suggested some new ways of classifying the settlement objects and mass materials. I also raised a subject of the chronology of materials, their stylistics of interregional connections and of very important problem of spatial layout of the settlements and graveyards, which turned into the leading subject of all works, in smaller or large degree.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Sylwester Czopek
Słowa kluczowe
Pola popielnicowe , rozplanowanie osad , cmentarzyk , Urnfields , layout settlements , graveyards
Cytowanie