Ocena równowagi u osób między 50. a 60. rokiem życia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Pop, Teresa
Baran, Joanna
Jasic, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wstęp: Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników na równowagę statyczną i dynamiczną osób między 50. a 60. rokiem życia. Materiał i metody: Badanie obejmowało 100 uczestników. Połowa to osoby, które podejmowały pracę wymagającą ruchu, nie odnotowywały zawrotów głowy oraz w większości systematycznie podejmowały aktywność ruchową. Druga połowa natomiast to osoby, u których występowała choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa i/lub stawów kończyn dolnych i/lub wady stóp, spora część doznawała zawrotów głowy, większość była pasywna względem aktywności fizycznej, a monotypia trybu pracy była częstsza. Do oceny równowagi posłużono się testami funkcjonalnymi. Równowagę dynamiczną badano testami Up and Go i Tandem Walk Test, a statyczną – One Leg Standing Test oraz Tandem Pivot Test. Wyniki: Prezentowane w pracy rezultaty wskazują, że brane pod uwagę czynniki wpływają na badany rodzaj równowagi. Dowodzą temu różne wyniki otrzymane w badaniu za pomocą czterech testów funkcjonalnych. W każdym badanym teście występowały rezultaty na różnym poziomie istotności statystycznej. Wnioski: Niezmienna i monotypowa praca rzutuje na jakość równowagi osób po 50. r.ż. Rzadko podejmowana aktywność fizyczna wpływa na kontrolę ciała, a mała stymulacja zmysłów czucia głębokiego dość znacząco ją osłabia. Obecność choroby zwyrodnieniowej w stawach i/lub wady stóp są zjawiskiem zindywidualizowanym, ale znajdują przełożenie na poziom systemu kontroli równowagi statycznej i dynamicznej. Istotną rolę w zakłóceniach balansu ciała pełnią zawroty głowy. Pozwoliło to na sformułowanie tezy, że równowaga dynamiczna i statyczna ulegają pogorszeniu w procesie inwolucji, współistniejąc przy tym z badanymi parametrami.
Introduction: The aim of the study was to assess the impact of selected factors on the static and dynamic balance of people between 50 and 60 years of age. Material and methods: The study included 100 people. Half of those who undertook work requiring movement, did not report dizziness and mostly systematically undertook physical activity. The other half are people with osteoarthritis of the spine and/or joints of the lower limbs and/or foot defects, a large part suffered dizziness, the majority were passive in terms of physical activity, and the working mode monotype was more frequent. Functional tests were used to assess the balance. Dynamic balance was tested using the Up and Go and Tandem walk test, and the static balance was assessed using the One leg standing test and Tandem pivot test. Results: The results presented in the work indicate that the factors taken into account influence the type of balance being studied. This is evidenced by the various results obtained in the study using four functional tests. In each test used in research, there were results at different levels of statistical significance. Conclusions: Unchangeable and monotype work affects the quality of the balance of people over 50 years of age. Rarely undertaken physical activity affects body control, and a small stimulation of the deep sensory senses significantly weakens it. The presence of osteoarthritis in the joints and/or foot defects is an individualized phenomenon, but they are translated into the level of the static and dynamic balance control system. An important role in disturbances in the balance of the body are dizziness. It allowed to formulate the thesis that the dynamic and static balance deteriorate in the process of involution, coexisting with the examined parameters.
Opis
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna , choroba zwyrodnieniowa , równowaga , seniorzy , physical activity , osteoarthritis , balance , seniors
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 68-84