Wizje współczesności w twórczości Andrzeja Bobkowskiego

Abstrakt
Autor podejmuje jeden ogólny problem w pisarstwie Andrzeja Bobkowskiego, a mianowicie temat wizji współczesności, jaka wyłania się z tekstów polskiego pisarza. W ramach tego ogólnego problemu autor podejmuje bardziej szczegółowe wątki pisarstwa Bobkowskiego. – W pierwszym rozdziale bada temat między innymi przemian polityczno-ekonomicznych Zachodu, temat Ameryki, a zwłaszcza Stanów Zjednoczonych jako nowej potęgi gospodarczej i kulturowej, a co za tym idzie – porusza autor tematykę zimno-wojenną oraz problem komunizmu europejskiego (również w kontekście „sowietyzacji” Ameryki Południowej). Autor podejmuje również problemy ściśle wiążące się z biografią pisarza i jej wpływem na samą jego twórczość – jednym z głównych wątków pierwszego rozdziału pozostaje na wskroś autobiograficzny temat wyjazdu i „porzucenia” przez Bobkowskiego „starej Europy” na rzecz „Nowego Kontynentu”. Rozdział drugi skupia się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z drugą wojną światową i przemianami początków XX wieku, czyli, obrazowo mówiąc, wyłaniania się „nowych czasów” z ich „bagażem” totalitarnych ideologii. Rozprawa w każdej ze swoich części zachowuje charakter interdyscyplinarny – oprócz typowo związanych z literaturoznawstwem dziedzin, korzysta z takich dyscyplin, jak socjologia, historia, filozofia, psychologia, a zwłaszcza psychoanaliza, czy politologia.
The author discusses one general problem in work of Andrew Bobkowski, that is the subject of contemporary times vision, which emerges from the texts of this Polish writer. As a part of this general problem, that is contemporary world vision, mainly the first half of the 20th century and after-war social, political, economical changes, the author of the thesis describes more detailed threads of Bobkowski writing. So, in the first chapter he researches the subject, including political and economical changes of West, the subject of America, especially United States as new economical and cultural power, and by extension, the author raises the Cold War subject and the problem of European communism (also in the context of sovietisation of the South America). The author presents also the problems closely related to biography of Andrew Bobkowski and its impact on writer’s work. One of the main themes of the first chapter remains autobiographical motive of leaving and “abandoning” of “old Europe” for “New Continent” by Bobkowski. The second chapter concentrates mainly on issues connected with World War II and the first part of the 20th century changes, describing precisely, the issues of coming “new times” with their luggage of totalitarian ideologies. The thesis, in each of its parts, keeps interdisciplinary character, apart from subjects typically connected with literature, it also makes use of such branches as sociology, history, philosophy and especially psychoanalysis, and political science.
Opis
Słowa kluczowe
Andrzej Bobkowski , współczesność , Ameryka , II wojna światowa , dziennik , Andrew Bobkowski , contemporary times , America , the Second World War , diary
Cytowanie