Jakość życia młodzieży akademickiej oraz bezpieczeństwo osobiste w kontekście pandemii Covid-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-09
Autorzy
Kotarski, Hubert
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących jakości życia studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego za pomocą kwestionariusza WHOQOL-BREF, który zawiera 26 pytań i analizuje 4 podstawowe domeny jakości życia: fizyczną, psychiczną, relacji społecznych, środowiska funkcjonowania badanego oraz globalną jakość życia i samoocenę stanu zdrowia. Badanie zrealizowano w dwóch edycjach: w 2021 i 2022 r. na łącznej próbie ponad 1600 studentów pierwszych roczników studiów. Badanie w 2021 r. wykonano techniką CAWI, w 2022 r. techniką PAPI. Do analizy czynników różnicujących ocenę jakości życia mieszkańców zastosowano zmienne socjodemograficzne, w postaci płci, miejsca zamieszkania oraz zmiennej o charakterze czynnika społecznego – sytuacji materialnej. Uzyskane wyniki wskazują, że płeć nie różnicuje jakości życia studentów. Na jakość życia wpływają za to sytuacja materialna oraz miejsce zamieszkania. Stwierdzono ponadto, iż pandemia Covid-19 miała negatywny wpływ na dwie dziedziny jakości życia badanych – fizyczną oraz psychologiczną.
The aim of the article was to present the results of research on the quality of life of students of the University of Rzeszów using the WHOQOL-BREF questionnaire, which contains 26 questions and analyzes 4 basic domains of quality of life: physical, mental, social relations, functioning environment and global quality of life and self-assessment of health. The study was carried out in the following editions: in 2021 and 2022, on a total sample of over 1,600 first-year students. The survey in 2021 was carried out using the CAWI technique, in 2022 using the PAPI technique. Socio-demographic variables were used to analyze the factors differentiating the assessment of the quality of life of the inhabitants, in the form of gender, place of residence and a variable of a social factor – material situation. The obtained results indicate that gender does not differentiate the quality of life of students. The quality of life is influenced by the material situation and place of residence. It was also found that the Covid-19 pandemic had a negative impact on two areas of the quality of life of the respondents – physical and psychological.
Opis
Słowa kluczowe
jakość życia , studneci , dobrostan , sytuacja życiowa , pandemia Covid-19 , quality of life , students , well-being , life situation , COVID-19 pandemic
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 3(21)/2023, s. 119-133