Edukacja dla zrównoważonego rozwoju - projekt KOS („Kumplem osoba starsza”)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Kostecka, Joanna
Piersiak, Agnieszka
Pawlak, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Uniwersytet Rzeszowski: Południowo-Wschodni Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej z siedzibą w Rzeszowie; Polskie Towarzystwo Gleboznawcze Oddział w Rzeszowie
Abstrakt
Edukacja dla zrównoważonego rozwoju (EZR) wymaga wiedzy oraz działań w płaszczyźnie przyrodniczo - społeczno - ekonomicznej. Liczy się każdy pomysł a dobrze przemyślane projekty aktywizujące w szeroko pojętym zakresie społecznych podstaw zrównoważonego rozwoju wydają się tu być szczególnie cenne. Budowanie holistycznego spojrzenia na kwestie środowiskowe (z zaakcentowaniem problematyki społecznej) ułatwi odnajdywanie rozwiązań problemów zgodnie z nowymi zasadami rozwoju globalnej populacji Człowieka. Program KOS aktywizuje do działania młodzież i osoby starsze po 50. roku życia. Łączy młodych i seniorów jako źródła wiedzy i doświadczenia. Publikacja prezentuje projekt KOS; jego
Education for Sustainable Development (ESD) requires knowledge and engaging in natural, social and economic plane. Each idea and well thought activating projects in a broad range of social foundations of sustainable development seem to be particularly valuable and very important here. Building a holistic view of environmental issues (with emphasis on social issues) will simplify finding solutions to problems under the new rules of the global population Human development. KOS programme activates to act younger and older people over 50 years of age. It combines youth and senior citizens as a source of knowledge and experience. The publication presents the program KOS: its purpose, beneficiaries, stages of implementation with the priorities and programme evaluation methods.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja dla zrównoważonego rozwoju , projekt KOS , education for sustainable development , the KOS project
Cytowanie
Polish Journal for Sustainable Development T. 19 (2015), s. 69–74