Rola związków zawodowych w sytuacji zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych z przyczyn niedotyczących pracowników w kontekście pandemii COVID-19

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Moskal, Amanda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The COVID-19 pandemic is having a severe impact on the economic situation. In Poland, the course of the crisis so far is considered to be quite mild from the perspective of the entire labour market. However, many people have lost their jobs as a result of redundancies. Many industries have suffered despite the protective measures taken up by the Polish legislator in order to limit the possibility of job cuts. Some employers whose financial situation had deteriorated had to reduce employment. This resulted in layoffs for reasons not related to the employees. The legal basis is regulated by the Act of 13 March 2003 on special rules for terminating employment relationships with employees for reasons not related to employees.
Pandemia COVID-19 ma poważny wpływ na sytuację gospodarczą. W Polsce dotychczasowy przebieg kryzysu z perspektywy całego rynku pracy ocenia się jako dość łagodny, jednak sporo osób straciło pracę na skutek zwolnień. Wiele branż ucierpiało mimo podejmowanych przez polskiego ustawodawcę działań osłonowych w celu ograniczenia możliwości zwolnień. Część pracodawców, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu, stanęła przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Konsekwencją były zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, które precyzuje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Zakres działania i kompetencje organizacji związkowych są szerokie. Rolą związków zawodowych jest nie tylko dążenie do wzięcia czynnego udziału w konsultacjach z pracodawcą w trybie art. 38 k.p., ale także reprezentowanie interesów zatrudnionych pracowników i swoista walka o konkretne osoby wytypowane do zwolnienia. Związki zawodowe odpowiadają bowiem za kształt porozumienia zawartego między pracodawcą a organizacją związkową, które to porozumienie jest aktem wiążącym. W kontekście omawianego zagadnienia nasuwa się pytanie: Czy w wyniku pandemii rola związków zawodowych przy zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników umocniła się, czy też nie.
Opis
Słowa kluczowe
layoffs , COVID-19 , reasons not related to employee , economic situation , labour law , employment rules , job cuts , pandemia COVID-19 , rynek pracy , zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników , prawo pracy , związki zawodowe
Cytowanie
Ius et Administratio nr 2 (47) 2022, s. 22–41