Ocena równowagi i stabilności posturalnej pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Abstrakt
STRESZCZENIE Wstęp: Więzadło krzyżowe przednie (WKP) jest jednym z najważniejszych biernych stabilizatorów stawu kolanowego. Uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego prowadzi do mechanicznej i funkcjonalnej niestabilności stawu kolanowego. Cel pracy: Głównym celem badao była kompleksowa ocena równowagi i stabilności posturalnej pacjentów po rekonstrukcji WKP na różnych etapach leczenia (3 i 6 miesiąc po zabiegu). Materiał i metody: W badaniach udział wzięło 50 pacjentów (50 mężczyzn, średnia wieku 26,5) z pierwotnym, całkowitym, jednostronnym uszkodzeniem WKP. Główną częścią tych badao była ocena równowagi dynamicznej i kontroli posturalnej z wykorzystaniem testu Y-Balance oraz ocena równowagi statycznej z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej Cosmogamma. Wyniki: - W badaniu I wyniki testu Y-Balance dla kooczyny operowanej były w sposób istotny statystycznie niższe w porównaniu do kooczyny nieoperowanej; - W badaniu II wszystkie wyniki testu Y-Balance uległy istotnej statystycznie poprawie, w porównaniu do wyników badania I, zarówno dla kooczyny operowanej jak i nieoperowanej; - Wyniki badania równowagi na platformie Cosmogamma wskazują na występowanie deficytów w zakresie równowagi statycznej w badanej grupie pacjentów po rekonstrukcji WKP, zarówno w I, jak i w II badaniu. Wnioski : - Wyniki testu Y-Balance oraz wyniki badao równowagi statycznej na platformie stabilometrycznej Cosmogamma wskazują na istnienie deficytów w zakresie równowagi oraz asymetrii funkcjonalnej pomiędzy kooczyną operowaną i nieoperowaną w badanej grupie pacjentów.
SUMMARY Introduction: Anterior cruciate ligament (ACL) is the most important passive stabilizers of the knee joint. The ACL rupture leads to mechanical and functional instability of the knee. Objective: The main aim of this study was complex assessment of balance and postural stability of patients with ACL injury at different stages after its surgical reconstruction (3 and 6 month). Material and methods: 50 patients (50 males with a mean age of 26.5 years) with primary, total, unilateral, isolated ACL rupture participated in this study. The main part of this study was the assessment of dynamic balance and postural control using Y-Balance Test and the assessment of static balance, using Cosmogamma stabilometric force platform. Results: - In the first study the results of Y-Balance Test for operated limb were significantly lower comparing to non-operated limb; - All results of the Y-Balance Test in the second study has improved significantly, comparing to the first study, both for operated and non-operated limb; - The results of balance assessment using Cosmogamma stabilometric force platform indicates deficits in static balance in the group of patients after ACL reconstruction, both in first and second study. Conclusions: - The results of Y-Balance Test and the results of static balance assessment using Cosmogamma stabilometric force platform indicates existing deficits of balance and functional asymmetry between operated and non-operated limb in the study group.
Opis
Słowa kluczowe
Równowaga , stabilnośd posturalna , więzadło krzyżowe przednie , Balance , postural stability , anterior cruciate ligament
Cytowanie