Pokrzywdzony jako źródło dowodowe w postępowaniu karnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Czarnecki, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest poddanie pod dyskusję postulatu wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w postępowaniu karnym z równoczesnym poszanowaniem jego godności. Wychodząc od pozycji pokrzywdzonego i zasady poszanowania jego godności, przedstawiono rolę pokrzywdzonego, ale wyłącznie jako źródła dowodu w postępowaniu karnym, pomijając jego szczegółowe uprawnienia jako strony postępowania karnego. Tezą artykułu jest niewystarczająca ochrona praw pokrzywdzonego jako osobowego źródła dowodowego z perspektywy obowiązującej zasady ochrony praw pokrzywdzonego. Autor omawia przesłuchanie pokrzywdzonego dorosłego, przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego, oględziny pokrzywdzonego i czynności z jego udziałem. W konkluzjach proponuje wprowadzenie do przepisów Kodeksu postępowania karnego obowiązku wyrażenia zgody przez pokrzywdzonego na poddanie się czynnościom dowodowym i dodanie zakazu przesłuchania świadków, którzy nie ukończyli 7. roku życia.
The article discusses the postulate of increasing the victim's significance in criminal proceedings, with particular regard to the principle of respect for their dignity. At the outset, the rights and duties of the aggrieved party and the concept of source of evidence in criminal proceedings were presented. The author pointed out that the aggrieved party is only the source of information in criminal proceedings. The purpose of the article is to indicate that in a Polish criminal trial the aggrieved party does not have sufficient protection of their rights. The author presents a procedure for interrogating an adult victim and witness, interviewing a minor victim and activities involving their participation. In the final conclusions, he proposes that the provisions of the Code of Criminal Procedure should introduce an obligation to obtain consent to carry out acts of evidence involving the aggrieved party and to add a ban on the hearing of witnesses who are under 7 years old.
Opis
Słowa kluczowe
pokrzywdzony , prawa i obowiązki pokrzywdzonego , dowód , źródło dowodu , świadek , przesłuchanie , zasada ochrony godności pokrzywdzonego , victim , rights and duties of the aggrieved party , evidence, source of proof , witness , interrogation , principle respect for the dignity of the victim
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 24/2019, s. 26–40