Wpływ rodzaju wizualizacji materiałów e-learningowych na przyrost poziomu wiedzy badanych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Lis, Renata
Kosicka, Ewelina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Koncepcja kształcenia z wykorzystaniem komputera stale zyskuje nowych zwolenników, a wśród instytucji korzystających z takich rozwiązań coraz częściej pojawiają się uczelnie wyższe. Jest to efektem dynamicznej zmiany niektórych treści dydaktycznych, a sama forma nauczania z wykorzystaniem materiałów e-learningowych daje możliwość ich aktualizacji i szybkiej modernizacji. Istotną kwestią w przypadku projektowania szkoleń e-learningowych jest zastosowanie odpowiednich rodzajów wizualizacji treści służących zwiększeniu efektywność nauczania. W artykule przedstawiono i omówiono wyniki przeprowadzonych badań dotyczących wpływu sposobu wizualizacji treści dydaktycznych w kursach e-learningowych na poziom przyrostu wiedzy.
The concept of education with the use of a computer is constantly gaining supporters, and higher education units are among the institutions using such solutions. This is the effect of a dynamic change in certain didactic content, and the very form of teaching with the use of e-learning gives the possibility of their updating and quick modernisation. An important issue while designing e-learning courses is the use of appropriate types of visualising the content, used in order to improve the effectiveness of teaching. The article presents and discusses the results of the research concerning the influence of the way of visualising the didactic content in e-learning courses on the level of increase in knowledge.
Opis
Słowa kluczowe
wizualizacja , e-learning , wskaźnik przyrostu wiedzy , efektywność kształcenia , visualization , knowledge increase indicator , effectiveness of training
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 3(17)/2016, s. 197–203