Comparison of the risk of pain in the lumbar spine in people performing office work and physical work

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Pop, Teresa
Pokrywka, Joanna
Skrzęta, Małgorzata
Szczygielska, Dorota
Rusek, Wojciech
Adamczyk, Marzena
Baran, Rafał
Baran, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction: Pain in the area of the lumbar spine has become a serious problem not only in medicine, but also in society. Lack of knowledge and errors resulting from improper load during professional work lead to the formation of microtraumas, and thus permanent changes in the structure of the spine. The aim of the study was to assess the incidence of pain in the lumbar spine in people performing office work and physical work. Material and methods: The study included 70 people of both sexes in the age groups below 18, 18–25, 26–31, and over 40. The respondents were divided into two groups: manual workers – 39 people and office workers – 31 people. The study used a self-authored questionnaire, a standardized Oswestry questionnaire and the VAS pain scale. Results: Pain in the lumbar spine is more common in people who work physically at work. Treatment, after the diagnosis was made, was started by 20 subjects (87.0%). They were all physically working respondents and 62.5% of people working in a sitting position (p=0.011). The impact of pain on functioning in everyday life was assessed in ten aspects using the Oswestry questionnaire. No differences were found between the influence of pain on the size of the limitations of the two groups (p>0.05). The greatest limitations of the respondents were found in terms of the intensity of the pain experienced and changes in its intensity, as well as in the performance of lifting and sitting activities. Conclusions: Regardless of the nature of the work performed, most professionally active people experience pain in the lumbar spine, but it occurs more often in people who work physically. For people who perform manual work, the frequency of pain is defined as “sporadic”, while among office workers, pain occurs more often – several times a month.
Wstęp: Ból w okolicy odcinka lędźwiowego kręgosłupa stał się poważnym problemem nie tylko w medycynie, ale także w społeczeństwie. Brak wiedzy i błędy wynikające z niewłaściwego obciążenia podczas pracy zawodowej prowadzą do powstawania mikrourazów, a tym samym trwałych zmian w budowie kręgosłupa. Celem pracy była ocena częstości występowania dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u osób wykonujących pracę biurową i fizyczną. Materiał i metody: Badaniem objęto 70 osób obojga płci w grupach wiekowych poniżej 18 lat, 18–25 lat, 26–31 lat oraz powyżej 40 lat. Respondentów podzielono na dwie grupy: pracowników fizycznych – 39 osób i pracowników biurowych – 31 osób. W badaniu wykorzystano kwestionariusz autorski, standaryzowany kwestionariusz Oswestry oraz skalę bólu VAS. Wyniki: Ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa występuje częściej u osób pracujących fizycznie. Leczenie, po postawieniu diagnozy, rozpoczęło 20 osób (87 proc.). Wszyscy byli osobami pracującymi fizycznie oraz 62,5 proc. osób pracujących w pozycji siedzącej (p=0,011). Wpływ bólu na funkcjonowanie w życiu codziennym oceniano w dziesięciu aspektach za pomocą kwestionariusza Oswestry. Nie stwierdzono różnic między wpływem bólu na wielkość ograniczeń obu grup (p>0,05). Największe ograniczenia badanych stwierdzono w zakresie natężenia odczuwanego bólu i zmian jego natężenia oraz wykonywania czynności podnoszenia i siedzenia. Wnioski: Bez względu na charakter wykonywanej pracy większość osób aktywnych zawodowo odczuwa ból w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, ale częściej występuje on u pracujących fizycznie. Dla osób wykonujących pracę fizyczną częstotliwość bólu określa się jako „sporadyczne”, natomiast wśród pracowników biurowych ból występuje częściej – kilka razy w miesiącu.
Opis
Słowa kluczowe
pain , office work , physical work , spinal pain syndromes , prophylactis , treatment , leczenie , ból , praca biurowa , praca fizyczna , zespoły bólowe kręgosłupa , profilaktyka
Cytowanie
red. Joanna Baran, Teresa Pop, Rehabilitacja 2022, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 2023, s. 9-21