Integracja treści przedmiotowo-językowych w szkole podstawowej w teorii i praktyce. Biologia w klasach dwujęzycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023
Autorzy
Kusz Ewa
Pawliszko Judyta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem zgłaszanej książki jest przedstawienie funkcjonowania coraz bardziej popularnej metody nauczania zwanej zintegrowaną edukacją przedmiotowo-językową, CLIL (z ang. Content and Language Integrated Learning), wykorzystywanej w polskich placówkach oświatowych, w których realizowany jest program dla klas dwujęzycznych. Książka skierowana jest przede wszystkim do nauczycieli biologii dla dwujęzycznych klas VII, a także dla wszystkich zainteresowanych metodą CLIL i jej praktyczną realizacją w formie gotowych scenariuszy lekcyjnych, które uwzględniają realia w polskim systemie oświaty. Pierwszy rozdział omawia podstawy podejścia holistycznego i jego zastosowanie w procesie integracji wiedzy. Omówione tu zostały główne założenia CLIL, jakimi są wykorzystanie języka obcego do nauczania treści niejęzykowych, a co za tym idzie możliwość rozwijania zarówno wiedzy z danego przedmiotu (lub przedmiotów) jak i rozwój poziomu języka obcego, w którym przekazywane są treści. Rozdział drugi w sposób szczegółowy prezentuje metodę CLIL w przeprowadzonych do tej pory badaniach naukowych. W ciągu ostatnich 20 lat ich wysoka liczba potwierdziła dużą wagę zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) w dziedzinie współczesnej edukacji języków obcych. Taki stan rzeczy wywołał również debatę na temat jego związku z poprzednią metodą nauki języków obcych polegającą na posługiwaniu się językiem obcym w trybie ciągłym i we wszystkich sytuacjach życiowych, a więc tak zwanej immersji językowej, czyli całkowitemu zanurzeniu w języku, czy też submersji oznaczającej częściowe zanurzenie. Rozdział trzeci zawiera praktyczną realizację omawianej metody w postaci scenariuszy z biologii dla dwujęzycznych klas VII. Przykłady realizacji zajęć zaprezentowane w tej części pracy obejmują zakres tematyczny zgodny z realizowanym w klasie siódmej programem nauczania. Zdecydowanie można uznać tę część książki za nowość na polskim rynku wydawniczym. Do tej pory nie pojawiły się publikacje tak szczegółowo wyjaśniające cały zakres materiału zrealizowanego w duchu metody CLIL. Dodatkowo, ta część pracy obfituje w ilustracje i grafiki stworzone przez studentów lingwistyki stosowanej, członków Koła Naukowego Lingwistów POLIGLOCI, którzy w ramach projektu o nazwie IMAG(in)E BIOLOGY podjęli się wykonania większości prezentowanych w książce ilustracji. Pomysłodawcami projektu są autorki niniejszego manuskryptu. Do scenariuszy zostały też dołączone nagrania ułatwiające prowadzenie zajęć oraz glosariusz, w którym zostały wyjaśnione najważniejsze i najtrudniejsze pojęcia.
Opis
Słowa kluczowe
CLIL , integracja treści przedmiotowo-językowych , biologia , klasy dwujęzyczne , dydaktyka , język angielski
Cytowanie