Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w aktywizowaniu osób z niepełnosprawnościami

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia rolę technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie aktywizowania osób niepełnosprawnych na płaszczyźnie zawodowej oraz społecznej. Po przytoczeniu definicji związanych z niepełnosprawnością zostały przedstawione dane statystyczne na temat populacji osób niepełnosprawnych w Polsce, z uwzględnieniem stopnia oraz rodzaju niepełnosprawności. W dalszej kolejności omówiono wybrane programy pomocowe, zwłaszcza z obszaru ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) skierowane do osób niepełnosprawnych oraz opisano rolę technologii cyfrowych w procesie aktywizacji osób z niepełnosprawnością umysłową. W ramach podsumowania podano możliwości wsparcia finansowego, na jakie mogą liczyć osoby niepełnosprawne, które zdecydowały się na aktywność zawodową prowadząc własną działalność gospodarczą oraz przedstawiono skalę dofinansowania, na jaką może liczyć pracodawca taką osobę zatrudniając.
The article discusses the role of information and communication technologies in the process of activating disabled people on a professional and social level. After citing definitions related to disability, statistical data on the disabled population in Poland were presented, taking into account the degree and type of disability. Subsequently, selected assistance programs were discussed, especially in the area of ICT, which were addressed to the disable. Moreover the role of digital technologies in the process of activating people with intellectual disabilities was described. In a summary, there were described the possibilities of financial support for disabled who have decided on professional activity which means running their own business. Also it was presented the scale of co-financing that entrepreneurs can gain when they employ disable worker.
Opis
Słowa kluczowe
niepełnosprawność , aktywizacja , internet , komputer , ICT , disability , elicitation , computer
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 14 (2019), s. 30–41