Zawód celebryta? Cyberprzestrzeń płaszczyzną do uzyskiwania dochodów dzięki rozpoznawalności

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Garwol, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy bycie celebrytą można uznawać za zawód w świecie zawładniętym przez cyfrowe media. W początkowej części tekstu została przedstawiona etymologia terminu „celebryta” oraz podano definicje terminu „celebryta” w odniesieniu do mediów tradycyjnych, takich jak telewizja czy prasa oraz do wirtualnej przestrzeni Internetu, gdzie celebryci nazywani są influencerami. Następnie przedstawiono, w jaki sposób osoby popularne mogą na swojej rozpoznawalności zarabiać, a także podano, jakie to są kwoty. Przedstawiono rankingi najbardziej wartościowych, z punktu widzenia kampanii reklamowych, celebrytów. Przeanalizowano najpopularniejsze w Polsce profile osób działających w mediach społecznościowych, w tym mające największe zasięgi konta na Instagramie czy najbardziej dochodowe kanały na YouTube. Omówiono pojawiające się tam treści i zasięgi związane z prezentowaną tematyką. Wyszczególniono najbardziej intratną w przestrzeni mediów społecznościową problematykę, która obejmuje tematy związane z modą, podróżowaniem, zdrowym stylem życia, luksusowymi produktami czy pokazywaniem swojego prywatnego życia przez osoby wykonujące zawody związane z szeroko pojętym showbiznesem (m.in. aktorów, piosenkarzy, dziennikarzy). Podano przykłady osób z rodzin celebrytów, które same stały się popularne z racji tego, iż kojarzone są z osobą aktywną w przestrzeni medialnej (w tym dzieci celebrytów) i zarabiają w Internecie prowadząc swoje profile na portalach społecznościowych. Zwrócono uwagę na groźne zjawisko patoinfluencerów, którzy zyskują rozgłos prezentując w sieci treści związane z przemocą, stosowaniem używek, agresją, wulgaryzmami itp. W ramach podsumowania uznano, iż bycie współczesnym celebrytą/influencerem, można uznać za rodzaj wykonywanego zawodu, gdyż zarabianie na popularności pozwala na uzyskiwanie takich dochodów, które stanowią źródło utrzymania, a samo bycie celebrytą określa pozycję jednostki w społeczeństwie.
The article attempts to answer the question whether being a celebrity can be considered as a profession in the world which is nowadays dominated by digital media. In the initial part of the text, the enthemology of the term “celebrity” is presented and the definitions of the celebrity are given in relation to traditional media, such as television or the press, and to the virtual internet space, where celebrities are called influencers. Then, it was presented how popular people can earn on their recognition, and what the amounts are. Rankings of the most valuable, from the advertising campaigns' point of view, celebrities were presented. The most popular profiles of people presently performing in social media in Poland were analyzed, including those with the largest Instagram account ranges or the most profitable YouTube channels. The contents and ranges related to the presented topics were discussed. The most lucrative social issues in the media space are listed, which includes topics related to fashion, travel, healthy lifestyle, luxury products or showing private lives of people who are related to broadly understood showbiz (including actors, singers, journalists). Examples of people from celebrity families are given, who have become popular due to the fact that they are associated with an active person in the media (including celebrity children) and earn on the internet by running their profiles on social networks. Also, the dangerous phenomenon of patoinfluencers, who gain publicity by presenting content related to violence, the use of stimulants, aggression, profanity, etc. was highlighted. As a summary, it was recognized that being a modern celebrity/influencer can be considered as a type of profession, because earning popularity allows to obtain such remuneration, which is a source of income, and being a celebrity determines the position of the individual in the society.
Opis
Słowa kluczowe
celebryta , influencer , pieniądze , popularność , zawód , celebrity , money , popularity , profession
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 15 (2020), s. 33–55