Miejsce i rola multimediów w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Langier, Cecylia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
XXI w. stanowi epokę, którą cechuje szybki rozwój technologii cyfrowej stanowiącej ważny element życia codziennego i zawodowego społeczeństwa informacyjnego. Multimedia stanowią także ważne narzędzie w edukacji i wychowaniu najmłodszego pokolenia, dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, których coraz częściej nazywa się cyberdziećmi dla podkreślenia roli technologii w ich życiu. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie miejsca i roli środków multimedialnych w życiu dzieci w młodszym wieku szkolnym. Skoncentrowano się głównie na rodzajach narzędzi, do których dzieci mają dostęp, oraz sposobach ich wykorzystywania.
The 21st century is an epoch that is characterized by fast development of digital technology, which is an important element of everyday life and work in the information society. Multimedia are also an important tool in education and upbringing of young generation, children at the preschool and early school age, who are more and more frequently called cyber-children to underline the role of technology in their lives. This article presents results of the studies that aimed at defining place and role of multimedia applications in life of children at the early school age. It focuses mainly on types of tools that are accessible for children and their use.
Opis
Słowa kluczowe
dzieci , multimedia , edukacja , wychowanie , children , education , upbringing
Cytowanie
Wojciech Walat, Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(16)/2016, s. 176–182