Inwazja Rosji na Ukrainę na łamach tygodnika katolickiego „Niedziela”

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-06
Autorzy
Leśniczak, Rafał
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem podjętej analizy jest próba określenia stanowiska redakcji ogólnopolskiego tygodnika katolickiego „Niedziela” w sprawach dotyczących ogólnej sytuacji geopolitycznej po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 roku. Materiał badawczy stanowiły drukowane wersje periodyku od 27 lutego do 24 kwietnia 2022 roku. Wykorzystano metodę analizy zawartości, uzupełnioną o element hermeneutyczny. Tygodnik katolicki „Niedziela” potwierdził oficjalne komunikaty KEP dotyczące sytuacji politycznej po agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, legitymizował stanowisko premiera Morawieckiego w zakresie prowadzonej przez rząd Zjednoczonej Prawicy polityki bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Periodyk uwierzytelnił stanowisko Stolicy Apostolskiej i papieża Franciszka w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę. „Niedziela” wskazała i wyjaśniła ponadto działania dezinformacyjne i manipulacyjne Rosji. Podjęte badania zwiększają wartość poznawczą w obszarze komunikowania politycznego Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem prasy katolickiej.
The aim of the undertaken analysis is an attempt to determine the position of the editors of the nationwide Catholic weekly „Niedziela” on matters concerning the general geopolitical situation after the outbreak of war in Ukraine in 2022. The research material consisted of printed versions of the periodical from February 27, 2022 to April 24, 2022. The research method used was press content analysis, supplemented with a hermeneutical element. The Catholic weekly „Niedziela” confirmed the official communiqués of the Polish Episcopate Conference regarding the political situation after Russia’s aggression against Ukraine in 2022, and legitimized Prime Minister Morawiecki’s position on the United Right’s security and foreign policy. The periodical authenticated the position of the Holy See and Pope Francis on Russia's invasion of Ukraine. The undertaken research increases the cognitive value in the area of political communication of the Polish Bishops’ Conference through the Catholic press.
Opis
Słowa kluczowe
inwazja Rosji , Konferencja Episkopatu Polski , „Niedziela” , polityka , Ukraina , invasion of Russia , Polish Bishops’ Conference , politics , Ukraine
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 2(21)/2023, s. 97-117