Przekształcenia strukturalno - organizacyjne wybranego szpitala podległego samorządowi województwa podkarpackiego w latach 1999-2018

Abstrakt
Celem pracy była analiza przekształceń strukturalno-organizacyjnych wybranego szpitala podległego samorządowi województwa podkarpackiego w latach 1999-2018. Analizie podano Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, którego podstawowym zadaniem restrukturyzacji było zoptymalizowanie efektywności kosztowej oraz sprawności działania placówki. Działania restrukturyzacyjne w analizowanym okresie, w badanej placówce to przykład typowej restrukturyzacji naprawczej oraz dostosowawczej. Badanie prowadzone w ramach podejmowanej rozprawy doktorskiej zostało oparte na analizie obserwacyjno - retrospektywnej. Dla analizy tej przyjęta została cezura czasowa obejmująca lata 1999 – 2018. Dla potrzeb badania została utworzona specjalna baza danych, która podlegała analizie statystycznej. Określono następujące czynniki, które mają największe znaczenie w aspekcie przekształceń strukturalno – organizacyjnych określonego w badaniu podmiotu leczniczego w latach 1999 - 2018: • Liczba łóżek i ich obłożenie oraz liczba zrealizowanych procedur; • Liczba porodów jako specyficznych procedur medycznych; • Wielkość kontraktu badanego szpitala; • Poziom i struktura zatrudnienia; • Poziom i struktura kosztów oraz wskaźniki efektywności; Analiza restrukturyzacyjna omawianego Szpitala bazowała na danych, które zostały bezpośrednio pozyskane ze Szpitala. Na przeprowadzenie których uzyskano pisemną zgodę Dyrektora Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. W pracy zastosowano metody statystyki opisowej. Dobór metod warunkowany był czasowym charakterem analizowanych danych. Za podstawową metodą analizy danych czasowych przyjęto prezentację graficzną.
The aim of the dissertation was to analyse the structural and organizational transformations of a selected hospital subordinated to the self-government of the Podkarpackie Province in the years 1999-2018. The analysis was developed based on the Frederic Chopin Provincial Clinical Hospital No. 1 in Rzeszów, which main restructuring task was to optimize the cost effectiveness and efficiency of the facility. Restructuring activities in the analysed period undertaken in the surveyed facility are the example of a typical remedial and adaptive restructuring. The research conducted as a part of the doctoral dissertation was based on an observational retrospective analysis. The time frame adopeted for the purpose of the analysis included 1999-2018. A special database was created for the purposes of the study, which was subjected to statistical analysis. The following factors were identified that were of greatest importance in terms of the structural and organizational transformations identified in the study of the medical entity in the years 1999 - 2018: • Number of beds and their occupancy and the number of procedures performed; • Number of deliveries as specific medical procedures; • Contract size in the hospital under study; • Level and structure of employment; • Level of costs and their structure as well as efficiency indicators; The restructuring analysis of the hospital in question was based on data obtained directly from the hospital. A written consent to use the abovementioned data was obtained from the Clinical Director of the Provincial Hospital No. 1 in Rzeszow. Descriptive statistics methods were used in the work. The selection of methods was determined by the temporal nature of the analysed data. Graphical presentation was adopted as the basic method of time data analysis.
Opis
Promotor: prof. dr hab. n. med. Artur Mazur - 221 s.
Słowa kluczowe
szpitalnictwo , przekształcenie , reformy opieki zdrowotnej , finansowanie szpitala , hospitality , transformation , healthcare reforms , hospital financing
Cytowanie