Grywalizacja w edukacji informatycznej w klasach 1–3 szkoły podstawowej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Nowak, Alina
Musioł, Marcin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Żadne rozwiązania dydaktyczne nie są uważane jako doskonałe i ostateczne. Także w zakresie edukacji informatycznej w klasach 1–3 poszukiwane są nowe możliwości edukacyjne. Jednym z obszarów tych poszukiwań może być grywalizacja. Doświadczenia Aliny Nowak w pracy pedagogicznej z uczniami klas 1–3 ukazują możliwości stosowania grywalizacji w różnych rodzajach edukacji wczesnoszkolnej, a założenia i realizacja edukacji informatycznej wręcz zachęcają do sięgania po jej rozwiązania.
No didactic solution sere considered perfect and final. Also in the field of IT education in grades 1–3 new education a opportunities are sought. One of the areas of this search may be gamification. Alina Nowak 'sex perience in pedagogical work with students of grades 1–3 shows the possibilities of using gamification in various types of early school education, and the assumptions and implementation of IT education even encourage to reach for its solutions.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja wczesnoszkolna , edukacja informatyczna , grywalizacja , early school education , IT education , gamification
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 137-147