Tranzycyjny kapitał kariery absolwentów szkół wyższych w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Barwińska-Małajowicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów przejścia absolwentów szkół wyższych na rynek pracy w ujęciu teoretycznym oraz zaprezentowanie danych statystycznych i wyników badań diagnostycznych nad tzw. tranzycyjnym kapitałem kariery. W trakcie analizy podjętego tematu weryfikacji poddano hipotezę twierdzącą, że pomimo pogarszającej się sytuacji absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy inwestycje w budowanie tranzycyjnego kapitału edukacyjnego skutkują bardziej wymiernymi korzyściami w procesie przechodzenia na rynek pracy. W opracowaniu, po syntetycznym przedstawieniu istoty i rodzajów tranzycyjnego kapitału kariery, zaprezentowane zostały wybrane teorie opisujące wchodzenie młodych osób na rynek pracy. W dalszej części analizie poddano tranzycyjny kapitał edukacyjny w aspekcie ilościowym oraz jakościowym. Całość kończy syntetyczne podsumowanie przeprowadzonych rozważań.
The aim of this study is: • to present selected, theoretical aspects of the university graduates’ transition into the labour market, • to present the statistical data and the results of diagnostic research on the so-called transitional career capital. The hypothesis Despite the deteriorating situation of university graduates in Poland on the labour market, the investments in creating transitional capital of education have a result in more measurable benefits in the case of transition into the labour market was verified during the undertaken subject analysis. After the synthetic presentation of the nature and types of transitional career capital, this study presents selected theories describing the young people’s entering into the labour market. The following part includes the analysis of transitional education capital, taking into consideration its quantitative and qualitative aspects. All conducted consideration ends up with synthetic summary.
Opis
Słowa kluczowe
kapitał ludzki , rynek pracy , kapitał kariery , kapitał edukacyjny , absolwenci szkół wyższych , human capital , labor market , career capital , education capital , university graduates
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 42(2)/2015, s. 378–398