Ja–Ty–Komputer. Specyfika zajęć prowadzonych metodą e-learningu z perspektywy analizy transakcyjnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Pierzchała, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zwrócenie uwagi na charakterystyczną relację, jaka łączy człowieka z komputerem, stało się punktem wyjścia dla niniejszego artykułu. Autorka podejmie w nim próbę charakterystyki zajęć prowadzonych metodą e-learningu na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Paradygmatem dla tych rozważań jest koncepcja analizy transakcyjnej. W opracowaniu wykorzystane zostały trzy wzajemnie uzupełniające się obszary tematyczne koncepcji – analiza struktury osobowości, analiza komunikacji oraz koncepcja pasywności transakcyjnej.
A specific relationship that connects a person and a computer has provided the basis for writing the present article. The author attempts to characterize classes conducted with use of the e-learning method at the Pedagogical Faculty of the Jan Długosz University in Czestochowa. The concept of transactional analysis constitutes the paradigm for these considerations. The study uses three complementary thematic areas of the concept – personality structure analysis, communication analysis and transactional passivity concept.
Opis
Słowa kluczowe
relacje , analiza transakcyjna , e-learning , relations , transactional analysis
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 329–334