Kapitał ludzki a kwestie ubóstwa w środowiskach popegeerowskich

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Marks-Bielska, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Artykuł pokazuje, że wykształcenie i elastyczność intelektualna determinują obecnie pozycję zawodową pracowników znacznie silniej niż w systemie socjalistycznym. W warunkach gospodarki rynkowej byli pracownicy PGR o specyficznej mentalności wykształconej podczas pracy w sektorze państwowym w rolnictwie, dysponujący wąskimi kwalifikacjami i zazwyczaj bardzo niskim poziomem wykształcenia, w zdecydowanej większości znaleźli się na straconych pozycjach w – system gospodarczy naszego kraju. Potrzebne są spójne, długofalowe, kompleksowe działania, które rozwiążą problemy społeczności byłych PGR-ów. Działania instytucji powołanych i upoważnionych do podejmowania inicjatyw zmierzających do poprawy sytuacji byłych PGR powinny być również zintegrowane i skoordynowane. Szczególną uwagę należy zwrócić na przeciwdziałanie dziedzicznemu bezrobociu i ubóstwu młodego pokolenia, które już dziś istnieje. Wydaje się, że dobre wykształcenie to jedyna szansa na awans społeczny. Konsekwencją tego jest konieczność wspierania wszelkich działań mających na celu poprawę edukacji dzieci i młodzieży z byłych PGR-ów w celu poprawy jakości kapitału ludzkiego i zwiększenia konkurencyjności tych osób na rynku pracy.
The paper shows that education and intellectual flexibility currently determine the professional position of employees much stronger than in the socialist system. In the market economy former employees of State-owned farms possessing specific mentality developed during work in the State-owned sector in agriculture, possessing narrow qualifications and usually a very low level of education in their vast majority found themselves in the lost positions within the social – economic system of our country. Coherent, long-term comprehensive actions are needed to solve the problems of former State-owned farms communities. The efforts of institutions established and authorized to take up initiatives aiming at improvement of the situation of former State-owned farms should also be integrated and coordinated. Particular attention should be focused on preventing inherited unemployment and poverty in the young generation, which already exists today. It seems that good education is the only opportunity for social advancement. As a consequence, there is the need to support all activities aimed at improvement of education for children and youth from former State-owned farms to improve the quality of human capital and increase competitiveness of such people in the labor market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 429-439