Profil ekspresji genów i kodowanych przez nie białek związanych ze zjawiskiem utraty adekwatnej odpowiedzi na leczenie w raku endometrium

Abstrakt
Celem pracy było wyznaczenie ekspresji mRNA i miRNA związanych ze zjawiskiem lekooporności i szlaków sygnałowych zależnych od kaspaz i semaforyny 3B (SEMA3B) w komórkach raka endometrium linii Ishikawa traktowanych salinomycyną oraz materiale klinicznym -wycinkach endometrium G1-G3. Największe powinowactwo stwierdzono pomiędzy TUFT1 i hsa miR-3188, MTMR11 i hsa-miR-16 oraz pomiędzy SLC30A5 i hsa-miR-30d. Z kolei dla szlaku kaspaz odnotowano najwyższe prawdopodobieństwo wpływu oddziaływani na ekspresję mRNA CASP3 zaobserwowano dla hsa-miR-30d. Z kolei największe prawdopodobieństwo wpływu na profil ekspresji mRNA CASP8 odnotowano dla hsa-miR-30d a ekspresja mRNA CASP9 wydaje się być potencjalnie regulowana przez hsa-miR-1271.Odnotowano ekspresję SEMA3B w komórkach nowotworowych endometrium, śródbłonka naczyniowego oraz zrębu guza, przy czym w komórkach raka endometrium największą ekspresję stwierdzono w stopniu G1, w komórkach zrębu w wycinkach G2, a w komórkach śródbłonka w próbkach raka o stopniu zróżnicowania G3. Potwierdzono, że salinomycyna indukuje zmiany w transkryptomie mRNA i miRNA, w tym związanym ze zjawiskiem lekooporności i szlaku kaspaz. Stwierdzono także, iż w przebiegu raka endometrium ekspresja SEMA3B jest odmienna niż w warunkach fizjologicznych.
The aim of the study was to determine mRNA and miRNA expression related to the phenomenon of drug resistance and signaling pathways dependent on caspases and semaphorin 3B (SEMA3B) in endometrial cancer cells of the Ishikawa line treated with salinomycin and clinical material - G1-G3 endometrial specimens. The highest affinity was found between TUFT1 and hsa-miR-3188, MTMR11 and hsa-miR-16 and between SLC30A5 and hsa-miR-30d. In turn, for the caspase pathway, the highest probability of affecting the expression of CASP3 mRNA was observed for hsa miR-30d. In turn, the greatest probability of affecting the CASP8 mRNA expression profile was noted for hsa miR-30d and CASP9 mRNA expression seems to be potentially regulated by hsa-miR-1271. SEMA3B expression was noted in endometrial, vascular endothelial and tumor stromal neoplastic cells, with the highest expression in endometrial carcinoma cells at the G1 stage, in stromal cells in G2 sections, and in endothelial cells in G3 differentiation cancer samples. Salinomycin was confirmed to induce changes in mRNA and miRNA transcriptome, including those related to drug resistance and the caspase pathway. It was also found that in the course of endometrial cancer, the expression of SEMA3B is different than under physiological conditions.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Dariusz Boroń - 80 s.
Słowa kluczowe
rak endometrium , lekooporność , kaspazy , endometrial cancer , drug resistance , caspases , miRNA , SEMA3B
Cytowanie