Znaczenie zaufania w kształtowaniu stosunków międzyludzkich w organizacji (studium socjologiczne na przykładzie wybranych organizacji)

Abstrakt
Celem rozprawy doktorskiej było wykazanie, czy zaufanie jest kluczowym elementem w kształtowaniu kontaktów interpersonalnych oraz istotną częścią właściwego zarządzania organizacją. Dysertacja doktorska składa się z trzech części: teoretycznej, metodologicznej i empirycznej. Zakres przedmiotowy rozprawy obejmuje kształtowanie się stosunków międzyludzkich wśród członków różnych typów organizacji (pracowników: umysłowych, produkcyjnych i funkcjonariuszy służb mundurowych; kadry kierowniczej: pracodawców, kierowników różnych szczebli, którzy bezpośrednio kierują podwładnymi). Zakres podmiotowy badań odnosi się do wybranych trzech typów organizacji zlokalizowanych w województwie podkarpackim. Łącznie poddano badaniom empirycznym jedenaście organizacji. Natomiast, zakres czasowy badań empirycznych obejmuje okres od miesiąca grudnia 2017 roku do miesiąca lutego 2018 roku. Dzięki interdyscyplinarnemu połączeniu takich dziedzin nauki jak: socjologia, psychologia, etyka, nauki o zarządzaniu – niniejsza rozprawa może stać się skromnym wkładem autorki do badań nad systemem społecznym współczesnych organizacji.
The goal of the doctoral thesis was to show whether trust is a key element in shaping interpersonal contacts and an essential part of proper organization management. The doctoral dissertation consists of three parts: theoretical and methodologicaland empirical. The subject matter of the dissertation includes the formation of interpersonal relations among members of various types of organizations (employees: intellectual, productionand officers of uniformed services; managerial staff: employers, managers of various levels who directly direct subordinates). The subjective scope of research refers to selected three types of organizations located in the Podkarpackie Voivodeship. Altogether eleven organizations were subjected to empirical research. However, the time range of empirical research covers the period from December 2017 to February 2018. Thanks to the interdisciplinary combination of such fields of science as: sociology, psychology, ethics, management sciences - this dissertation can become a modest contribution of the author to research on the social system of contemporary organizations.
Opis
Promotor: dr hab. Maciej Gitling, prof. UR, 396, [27] s.
Słowa kluczowe
Zaufanie , stosunki międzyludzkie , wartości organizacyjne , zarządzanie organizacją , Trust , interpersonal relations , organizational values , organization management
Cytowanie