Kompetencje w pracy z informacjami czynnikiem rozwoju sektorów gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Jabłoński, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rangi oraz komponentów kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano wzrastająca rangę kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami. Wykazano, iż współcześnie zaciera się różnica pomiędzy pracami na stanowiskach robotniczych i administracyjno-biurowych, w obydwu przypadkach wzrasta wysiłek umysłowy w realizacji funkcji stanowisk oraz zakres prac związany z informacjami. Przedstawiono komponenty kompetencji pracowniczych do pracy z informacjami, jak również wyjaśniono istotę kompetencji cyfrowych. Podjęto także próbę identyfikacji typów prac z informacjami w sektorach gospodarki opartej na wiedzy.
The aim of this study is to show the rank and components of employee competencies to work with the information. Within the framework thus defined intentions paper presents increasing importance of employee competencies to work with the information. It has been shown that today blurs the distinction between the work of manual workers and administrative and office workers, in both cases, increases mental effort in implementing the functions and scope of work stations connected with the information. It presents the components of employee competencies to work with information, as well as explained the essence of digital competences. Also attempted to identify the types of work with the information in the sectors of the knowledge economy.
Opis
Słowa kluczowe
kompetencje w pracy z informacjami , gospodarka oparta na wiedzy , competences to work with the information , knowledge-based economy
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 43(3)/2015, s. 267-280