Edukacja medialna w społeczeństwie sieci

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Betlej, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia edukacji medialnej w społeczeństwie sieci i dylematów badawczych związanych z różnym jej sposobem definiowania. Społeczeństwo sieci charakteryzuje się wysokim stopniem utechnicznienia przestrzeni społecznej. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych, określanych także mianem sieciowych, wpłynął na wiele zmian o charakterze transformacyjnym w kluczowych obszarach aktywności ludzkiej. Przemiany te nie pozostały bez wpływu na konieczność redefinicji kluczowych takich pojęć, jak „edukacja w zmediatyzowanej rzeczywistości społecznej”. Sieciowy kontekst analizy tychże przekształceń wydaje się być szczególnie interesującym w badaniu dylematów i wyzwań, przed jakimi staje edukacja medialna w technologicznym społeczeństwie.
The purpose of the article is to describe the role of media education in network society and research dilemmas connected with the various ways of its defining. Network society is characterized by the high level of social space’ technologization. The development of a new information and communication technologies contemporary defined as networked have influenced the changes which are described to be transformational in the crucial areas of human activities. Those changes have influenced the necessity of crucial notions’ redefinition like education in mediated social reality. Network context of those transformations’ analysis seems to be especially interesting in studying the dilemmas and challenges of media education in technological society.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja medialna , społeczeństwo sieci , nowe technologie , kompetencje techniczne , podział cyfrowy , media education , network society , new technologies , technical competences , digital divide
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(22)/2017, s. 309–314