Analiza statystyczna stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym u pacjentów pediatrycznych z mukowiscydozą, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa oraz astmą i alergicznym nieżytem nosa

Abstrakt
Na rozprawę doktorską składa się cykl czterech prac opublikowanych w czasopismach: Journal of Breath Research (I), Advances in Medical Sciences (II), Acta Poloniae Pharmaceutica (III) oraz Biointerface Research in Applied Chemistry (IV) poświęconych: (I) ocenie poziomu wydychanego tlenku azotu z dolnych dróg odechowych u dzieci z chorobami układu oddechowego, (II) ocenie poziomu wydychanego tlenku azotu z górnych dróg oddechowych u dzieci z chorobami układu oddechowego, (III) wpływowi propionianu flutykazonu na stężenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu z górnych i dolnych dróg oddechowych u dzieci z astmą i/lub alergicznym nieżytem nosa, (IV) badaniu porównawczym wybranych poziomów biomarkerów stresu oksydacyjnego u dzieci z astmą i dzieci zdrowych. Do badania włączono 724 dzieci z chorobami układu oddechowego. Uczestnicy badania zostali zrekrutowani w Poradni Alergologicznej Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
The doctoral dissertation consists of a series of four articles published in the journals: Journal of Breath Research (I), Advances in Medical Sciences (II), Acta Poloniae Pharmaceutica (III), and Biointerface Research in Applied Chemistry (IV) devoted to: (I) assessment of exhaled nitric oxide from the lower respiratory tract in children with respiratory diseases, (II) assessment of the level of exhaled nitric oxide from the upper respiratory tract in children with respiratory diseases, (III) the effect of fluticasone propionate on the concentration of nitric oxide in exhaled air from the upper and lower respiratory tract in children with asthma and/or allergic rhinitis, (IV) a comparative study of selected levels of biomarkers of oxidative stress in children with asthma and healthy children. 724 children with respiratory diseases were included in the study. Study participants were recruited from the Allergology Clinic of the Provincial Hospital No. 2 in Rzeszów.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. David Aebisher, prof. UR - 76 s.
Słowa kluczowe
stres oksydacyjny , tlenek z górnych dróg oddechowych , tlenek z dolnych dróg oddechowych , oxidative stress , fractional nitric oxide , nasal nitric oxide
Cytowanie