The Search of the Legal Validity of Short and Medium Term Human Security

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Hugo, Víctor
Lavalle, Ramírez
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Prawa i Administracji UR
Abstrakt
Taking into account the number of arguments raised by different states and groups, responsible for contributing with elements that have permitted the adoption of urgent reforms by the United Nations Organisation (UNO), the predominance of a series of discrepancies is still perceived, ranging from determined defence of the national objectives and interests, by both powers and less developed countries, to the lack of a clear and agreed definition of different types of security to be included in this reform. Considering the recent events which have arisen in several countries of the Middle East and Africa, it is convenient to briefly review the evolution of different concepts which have emerged on ”human security”, especially as this principle, that in its evolution has become ”The Responsibility to Protect” (R2P,) has not yet been universally accepted, much less recognised as a part of the International Law. Nevertheless it could go as far as considerably affecting the National Sovereignty of States.
Biorąc pod uwagę liczne argumenty podnoszone przez różne państwa i podmioty odpowiedzialne za przyjęcie pilnych reform Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), jest nadal widoczna przewaga serii pewnych rozbieżności, wahających się od zdecydowanej obrony narodowych celów i interesów, przez zarówno potężne, jak i słabiej rozwinięte państwa, aż po brak jasnej i uznanej definicji różnych typów bezpieczeństwa, które mają być zawarte w tej reformie. Mając na uwadze ostatnie wydarzenia na Bliskim Wschodzie i w Afryce, warto dokonać krótkiego przeglądu ewolucji różnych koncepcji, które pojawiły się na temat “bezpieczeństwa człowieka”, zwłaszcza jako że ta zasada, która w swojej ewolucji stała się “Odpowiedzialnością do ochrony” (R2P), nie została jeszcze powszechnie przyjęta i znacznie mniejszym stopniu uznawana jest za część prawa międzynarodowego. Jednakże może w znacznym stopniu wpływać na suwerenność narodową państw.
Opis
Słowa kluczowe
human security , bezpieczeństwo człowieka , responsability to protect , national sovereignty , International Law , odpowiedzialność za ochronę , suwerenność narodowa , prawo międzynarodowe
Cytowanie