Chrześcijańska kultura muzyczna w Przemyślu (1918-1939)

Abstrakt
Celem podjętej pracy było ukazanie jak najpełniejszego obrazu chrześcijańskiej kultury muzycznej w Przemyślu w okresie międzywojennym. Autor szukał odpowiedzi na pytania, jaka była ta kultura, w czym się przejawiała, kto i w jaki sposób miał wpływ na jej rozwój w mieście, w którym działały ośrodki Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego. Ukazał również znaczenie instytucji społeczno-świeckich w procesie umuzykalniania ludności oraz kształtowania wychowania religijnego. Pomimo dużych braków źródłowych, autorowi udało się zebrać i usystematyzować podstawowe zagadnienia Na pierwszy rozdział, zatytułowany Przemyski ośrodek życia kulturalnego w latach 1918-1939 złożył się materiał ukazujący Przemyśl jako ważny ośrodek życia kulturalnego w badanym okresie. Rozdział drugi zatytułowany Muzyka wokalna i instrumentalna stanowi prezentację ośrodków edukacji muzycznej obrządku rzymsko jak i greckokatolickiego. Trzeci rozdział poświęcono bogatym wydawnictwom muzycznym w okresie badawczym. Były to modlitewniki, śpiewniki, czasopisma muzyczne, podręczniki do nauki muzyki. Rozdział ten został zatytułowany Wydawnictwa z zakresu muzyki religijnej i świeckiej.
The objective of the thesis is to show the view of the Christian musical culture in Przemyśl in the interwar years. The author has attempted to investigate what the culture was like, how it emerged, who influenced its development in the town, where both Roman and Greek Catholic Church centres were taking action. Apart from that, the thesis outlines the significance of the socio-secular institutions for the process of developing the love of music in population and forming their religious education. The first chapter, titled The centre of cultural life between 1918 and 1939 in Przemyśl provides an overview of the town as an important centre of cultural life during the mentioned period of time. The second chapter titled Vocal and instrumental music is the presentation of the educational centres of the Roman Catholic as well as Greek Catholic Church. The third chapter is devoted to the music press publishers of the interwar period. It concerns prayer books, songbooks, music periodicals and coursebooks. The chapter is titled The publishing companies concerning religious and secular music.
Opis
Słowa kluczowe
muzyka , chrześcijaństwo , kultura , Przemyśl , międzywojnie , music , Christianity , culture , interwar
Cytowanie