e-Edukacja – eksperyment dydaktyczny czy nowa forma nauczania

Obrazek miniatury
Data
2023-11
Autorzy
Jackowski, Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w drugim roku oficjalnej nauki zdalnej połączone z próbą wskazania różnic w odniesieniu do kształcenia na odległość, próbą pokazania zalet i wad tej formy edukacji w kontekście koncepcji nauczania-uczenia się oraz możliwych konsekwencji.
The article discusses the results of the survey conducted in the second year of official distance learning (e-education), combined with an attempt to indicate the differences in relation to distance learning, an attempt to show the advantages and disadvantages of this form of education in the context of the teaching-learning concept and possible consequences.
Opis
Słowa kluczowe
edukacja , komunikacja , koncepcje nauczania-uczenia się , media cyfrowe , nauczanie zdalne , education , communication , concepts for teaching and learning , digital media , remote and distance learning
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 18 (2023), s. 128-136