Zagrożenia hybrydowe bezpieczeństwa informacyjnego państwa

Obrazek miniatury
Data
2023-03
Autorzy
Wyrębek, Henryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Aneksja Krymu oraz początki rosyjskiej agresji w Donbasie zapoczątkowały szerokie wykorzystanie w dyskursie publicystycznym i rozważaniach naukowych pojęcia zagrożenia hybrydowe, które wiąże się z takimi zagrożeniami, jak rozpowszechnianie fałszywych informacji i manipulowanie nimi w sposób podważający zaufanie społeczeństwa do władzy oraz rozpowszechnianie informacji kompromitujących polityków. Podejmując próbę osłabienia umowy społecznej, która łączy państwo i jego wyborców, podmiot prowadzący działania hybrydowe próbuje podważyć zaufanie między instytucjami państwowymi a obywatelami. W rezultacie państwo traci swoją legitymizację – która jest w dużej mierze funkcją zaufania publicznego – a co za tym idzie, traci zdolność do działania, jak stwierdził Thomas Hobbes w 1651 roku w dziele Lewiatan. W konsekwencji grupa zagrożeń hybrydowych odnoszących się do działań informacyjnych niszczy zarówno fundamenty ideowe, jak i zdolność państwa do sprawnego funkcjonowania. W artykule podjęto próbę analizy i oceny istoty zagrożeń hybrydowych mających duży wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa informacyjnego państwa.
The annexation of Crimea and the beginnings of Russian aggression in the Donbass area have sparked widespread use in journalistic discourse and scholarly considerations of the concept of hybrid threats. With threats such as spreading false information and manipulating it in a way that undermines the public's trust in government and spreading information that compromises politicians. By attempting to undermine the social contract that binds the state and its constituents, a hybrid actor seeks to undermine trust between state institutions and citizens. As a result, the state loses its legitimacy - which is largely a function of public trust - and thus loses its ability to act as Thomas Hobbes argued in his 1651 work Leviathan. Consequently, a group of hybrid threats pertaining to information activities destroys both the ideological foundations and the state's ability to function smoothly. The article attempts to analyze and assess the essence of hybrid threats that have a major impact on the reduction of the state's information security.
Opis
Słowa kluczowe
dezinformacja , przeciwdziałanie dezinformacji , fake news , deepfake , ataki hybrydowe , wojna hybrydowa , disinformation , countering disinformation , hybrid attacks , hybrid warfare
Cytowanie
Polityka i Społeczeństwo nr 1(21)/2023, s. 315-330