Computer-assisted language learning in the context of digital skills of older adults

Obrazek miniatury
Data
2022-12
Autorzy
Czopek, Karolina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The COVID-19 pandemic led to a situation where older adults, the group most at risk of contracting the virus and at the same time the most digitally excluded in society, had to either give up all activity or make a greater effort to engage in various activities online. This was the case of learning a foreign language, which is one of the most popular educational activities chosen by this age group. The article analyses the potential of remote language learning with the use of information and communication technologies (ICT) in the context of challenges that older adults face in the digital world. Through the analysis of ten criteria for technology adoption, the study shows that the main obstacles preventing older adults from learning a foreign language online can be eliminated if third parties (family, peers, web developers, course organizers) engage in promoting and facilitating online learning experience.
Pandemia COVID-19 doprowadziła do sytuacji, w której osoby starsze, czyli grupa najbardziej narażona na zarażenie wirusem i jednocześnie najbardziej wykluczona cyfrowo, musiały albo zrezygnować z wszelkiej aktywności, albo podjąć większy wysiłek, aby zaangażować się w różne działania w sieci. Tak było w przypadku nauki języka obcego, która jest jedną z najpopularniejszych aktywności edukacyjnych wybieranych przez tę grupę wiekową. W artykule przeanalizowano potencjał zdalnej nauki języków obcych z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych w kontekście wyzwań, jakie stoją przed starszymi dorosłymi w cyfrowym świecie. Poprzez analizę dziesięciu kryteriów adopcji technologii badanie pokazuje, że główne przeszkody uniemożliwiające starszym dorosłym naukę języka obcego online mogą zostać wyeliminowane, jeśli osoby trzecie (rodzina, rówieśnicy, twórcy narzędzi internetowych, organizatorzy kursów) zaangażują się w promowanie i ułatwianie doświadczeń związanych z nauką online.
Opis
Słowa kluczowe
digital skills , CALL , older adults , late adulthood , foreign language learning , kompetencje cyfrowe , nauka języków za pomocą komputera , osoby starsze , późna dorosłość , nauka języków obcych
Cytowanie
Kultura-Przemiany-Edukacja T. 11 (2022), s. 171-186