Repozytorium UR

Wzmocnienie pozycji Senatu na tle problemu jego koncepcji

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Zwolak, Sławomir
dc.date.accessioned 2015-04-21T10:54:02Z
dc.date.available 2015-04-21T10:54:02Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.issn 2300-4797
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/839
dc.description.abstract Okres transformacji ustrojowej był czasem istotnych przemian, w którym ważnym wydarzeniem było powołanie Senatu. Ówczesne realia polityczne nie pozwoliły na skonstruowanie w miarę spójnej, przemyślanej koncepcji. Sytuacja ta doprowadziła nie tylko do ożywionych dyskusji nad reformą Senatu, ale również do podważania racji jego istnienia. Na przestrzeni kilku lat można zauważyć powolną tendencję w stronę wzmocnienia pozycji Senatu, nie przez konstytucyjną reformę, ale na gruncie regulacji ustawowych i podustawowych. Szczególnymi zmianami w funkcjonowaniu Senatu było wprowadzenie specjalnego trybu inicjatyw, które mają na celu wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także rozpatrywanie petycji obywateli. Jednak najbardziej znaczącym momentem upodmiotowienia Senatu była akcesja Polski do Unii Europejskiej. Spowodowała ona konieczność uchwalenia ustawy kooperacyjnej regulującej współpracę między parlamentem a rządem w sprawach UE. Mechanizm owej współpracy stawia na równych prawach Sejm i Senat. Dokonane zmiany niewątpliwie wpisują się w nurt wzmacniający Senat, który powoli odnajduje swoje miejsce na scenie politycznej. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The period of political transformation was a time of significant change, in which the establishment of the Senate was an important event. Political realities of those times prevented from constructing a coherent and well thought concept. This situation has led not only to a lively debate on the reform of the Senate, but also to undermining of the virtue of its existence. Over the past few years, one may notice a slow tendency towards the strengthening of the Senate position, not by way of constitutional reform, but on the basis of the laws and understatutory regulations. Specific changes in the functioning of the Senate was the introduction of a special mode of initiatives which are aimed at the enforcement of the Constitutional Court’s judgments, as well as examining citizens’ petitions. However, the most significant moment of the Senate’s empowerment was Polish accession to the European Union. It caused the necessity to adopt the Act on Cooperation regulating the cooperation between the Parliament and the Government on the EU matters. The mechanism of this cooperation places the Sejm and the Senate on an equal position. The implemented changes undoubtedly fit the current amplifying the Senate, which is slowly finding its place on the political scene. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ *
dc.subject Senat pl_PL.UTF-8
dc.subject Sejm pl_PL.UTF-8
dc.subject dwuizbowość pl_PL.UTF-8
dc.subject władza ustawodawcza pl_PL.UTF-8
dc.subject ustrój pl_PL.UTF-8
dc.subject Senate pl_PL.UTF-8
dc.subject bicameralism pl_PL.UTF-8
dc.subject legislature pl_PL.UTF-8
dc.subject system pl_PL.UTF-8
dc.title Wzmocnienie pozycji Senatu na tle problemu jego koncepcji pl_PL.UTF-8
dc.title.alternative Strengthening of the Senate’s Position on the Background of the Problem of its Concept pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje