Институциональные изменения и модернизация экономики Украины

Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Ткач, Анатолий
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Рассматриваются институциональные изменения как составная часть процесса социально-экономического развития, выражающаяся в развитии и изменении экономи- ческих институтов. Показано влияние изменения институтов на смену модели экономи- ческого развития, экономической стратегии и экономической политики, осуществляемой в рамках одной и той же экономической системы. Обосновывается, что вектор институ- циональных изменений лежит в плоскости основных социальных институтов: прав собствен- ности, роли государства, его законодательных установлений и норм, а модернизация экономики, в первую очередь, связана с институциональными изменениями, транзакционными издержками перестройки институциональной структуры и её экономическим эффектом.
Przedmiot rozważań stanowią zmiany instytucjonalne będące nierozłączną częścią procesu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przekształcenia instytucji ekonomicznych. Pokazany został wpływ zmian instytucjonalnych na transformację modelu rozwoju gospodarczego, strategii gospodarczej i polityki gospodarczej realizowanej w ramach danego systemu ekonomicznego. Dowodzi się, że wektor zmian instytucjonalnych określony jest w wymiarze głównych instytucji społecznych: praw własności, roli państwa, rozwiązań ustawodawczych i norm, jednak modernizacja gospodarki jest powiązana przede wszystkim ze zmianami instytucjonalnymi, wydatkami transakcyjnymi na rekonstrukcję struktury instytucjonalnej i jej ekonomicznymi efektami.
Institutional changes as a constituent part of the process of socio-economic development lying in the development and change of economic institutions are considered. Influence of institutional changes on transformation of the model of economic development, economic strategy and economic policy carried out in the frames of the same economic system is shown. It is proved that the vector of institutional changes lies in the dimension of the main social institutions: property rights, role of the state, its legislative establishments and norms, but modernization of the economy is primarily connected with institutional changes, transactional expenses on reconstruction of the institutional structure and its economic effect.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 16 (2010), s. 105–114