Przemysł naftowy w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1989

Abstrakt
Celem pracy jest przedstawienie działalności przemysłu naftowego w Polsce południowo-wschodniej w latach 1944-1989. Ten 45-letni okres funkcjonowania branży w powojennych realiach ustrojowych i ekonomicznych Polski pojałtańskiej tworzy istotne i zamknięte już ogniwo rozwoju dawnego Zachodniego Zagłębia Naftowego z czasów Galicji, a później II Rzeczpospolitej. Przedmiot badań obejmuje południowo-wschodni region dzisiejszej Polski, na który składa się obszar obecnego województwa podkarpackiego poszerzony od zachodu o powiat gorlicki z województwa 2 małopolskiego. Powstawaniu pracy przyświecał przede wszystkim zamiar ukazania drogi rozwoju, jaką przeszedł najstarszy na ziemiach polskich region naftowy w blisko półwiecznym okresie funkcjonowania. Data początkowa chronologicznego zakresu podjętego opracowania odnosi się do momentu wznowienia działalności przemysłu naftowego w wyzwolonej części regionu, zaś rok 1989 wiąże się z rozpoczęciem procesu transformacji ustrojowej kraju. W pracy uwzględniono też umowę o zmianie granic z 15 lutego 1951 roku, gdyż miała ona bezpośredni wpływ na pozyskanie przez kopalnictwo naftowe dodatkowych złóż.
The purpose of the work is to present the activities of the oil industry in South-Eastern Poland in the years 1944-1989. This 45-year period of the industry's operation in the postwar political and economic realities of post-Yalta Poland creates an important and closed period in the development of the former Western Oil Basin from the times of Galicia and later the Second Polish Republic. The subject of research covers the south-eastern region of today's Poland, which consists of the area of the present Podkarpacie province, extended from the west by Gorlice County from the Małopolska province. The main idea behind the work was to show the development path that the oldest oil region in Poland went through in the almost half century period of its operation. The starting date of the chronological scope of the study undertaken refers to the moment of resuming the operation of the oil industry in the liberated part of the region, and the year 1989 is associated with the beginning of the process of 3 the country's political transformation. The study also took into account the agreement to change the boundaries of February 15, 1951, as it had a direct impact on the acquisition of additional deposits by oil mining.
Opis
Promotor: prof. dr hab. Paweł Grata - 337 s.
Słowa kluczowe
przemysł naftowy , przemysł rafineryjny , kopalnictwo , wydobycie , Polska południowo-wschodnia , oil industry , refining industry , quarrying , mining , south-eastern Poland
Cytowanie