Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w strukturze regionu – zarys modelu

Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Zioło, Zbigniew
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest określenie miejsca przedsiębiorstwa w przestrzeni regionalnej. Na tle różnych koncepcji regionu ekonomicznego i problematyki badawczej wpływu przedsiębiorstwa na przemiany struktury regionalnej przedstawiono model relacji zachodzących między przedsiębiorstwem a różnymi elementami przestrzeni regionalnej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej i kulturowej).
The object of article is qualification of place of enterprise in regional space. On background of different conceptions of economic region and the investigative problems of influence on transformation of regional structure, introduced the model of relationship between enterprise and the different elements of regional space (natural, social-economic and cultural).
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 20 (2011), s. 26–46