Pojedynek – uprzywilejowane zabójstwo

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Nowak, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł omawia uprzywilejowany typ zabójstwa, jakim był pojedynek traktowany jako forma rozstrzygania sporów, ze szczególnym uwzględnieniem unormowań zawartych w Kodeksie karnym z 1932 r. oraz tzw. kodeksach honorowych. W opracowaniu przedstawiono również analizę najpopularniejszego aktu „obowiązującego” na terenie naszego kraju przed II wojną światową, tj. kodeksu Boziewicza.
The article discusses a privileged type of killing which was a duel, considered as a way of a settlement of the dispute, with particular emphasis on the regulations contained in the penal code of 1932 and so-called “codes of honor”. The paper also presents an analysis of the most known “effectual” act in Poland before World War II – Boziewicz’s Code.
Opis
Słowa kluczowe
pojedynek , kodeks honorowy , szabla , pistolet , historia , duel , code of honor , saber , gun , history
Cytowanie
Acta Iuridica Resoviensia, nr 4 (35) 2021, s. 282–291