Profilaktyka zakażeń wirusem syncytium nabłonka oddechowego w populacji dzieci urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu terapeutycznego z użyciem paliwizumabu w Polsce

Abstrakt
Wprowadzenie: Syncytialny wirus oddechowy (ang. respiratory syncytial virus, RSV) jest istotną przyczyną infekcji dolnych dróg oddechowych u małych dzieci. Jedyną możliwością zapobiegania zakażeniom tym wirusem jest profilaktyka z użyciem paliwizumabu. Cel: Głównym celem pracy doktorskiej była ocena przestrzegania zaleceń i wyników zdrowotnych u dzieci włączonych do programu profilaktyki w latach 2008-2014. Materiał i metody: Przeprowadzono analizę retrospektywną obejmującą dane dotyczące: okresu noworodkowego, czynników socjodemograficznych, występowania innych chorób oraz przebiegu immunoprofilaktyki i przestrzegania zaleceń dawkowania. Wyniki: Programem objęto 3780 dzieci w wieku od 4 tygodni do 2 lat, które otrzymały średnio 3,8 iniekcji (zakres od 1 do 5 dawek). Grupa 3084 dzieci (81,7%) otrzymała wszystkie należne dawki, natomiast 2352 (62,2%) dzieci otrzymało kolejne iniekcje w prawidłowych odstępach czasowych. Prawdopodobieństwo nieprzestrzegania zaleceń było większe w przypadku dzieci płci męskiej. Dysplazję oskrzelowo-płucną rozpoznano u 80,9% niemowląt urodzonych przed 28 tygodniem ciąży w 2013, przy czym w 70,7% przypadków rozpoznano postać łagodną. Wnioski: Profilaktykę paliwizumabem przeprowadzono zgodnie z rekomendacjami i była ona dobrze tolerowana. Stopień przestrzegania zaleceń w polskiej populacji jest zbieżny z danymi pochodzącymi z innych krajów. Dane raportowane w trakcie programu mogą być cennym źródłem informacji dotyczących częstości występowania dysplazji oskrzelowo-płucnej u wcześniaków.
Introduction: Respiratory syncytial virus (RSV) is a significant cause of lower respiratory tract infections in young children. The only possibility of preventing infections caused by this pathogen is prophylaxis based on palivizumab. Objective: The main objective of the doctoral dissertation was to evaluate compliance and health outcomes in children enrolled in the prevention program in 2008-2014. Material and methods: A retrospective analysis of data including: the neonatal period, sociodemographic factors, the presence of other diseases, the immunisation course, and compliance with dosing recommendations was conducted. Results: The program covered 3,780 children aged 4 weeks to 2 years, who received an average of 3.8 injections (range 1 to 5 doses). A group of 3,084 children (81.7%) received all the expected doses, while 2,352 (62.2%) children received subsequent injections within the appropriate time intervals. The probability of non compliance was higher for males. Bronchopulmonary dysplasia was diagnosed in 80.9% of infants born before 28 weeks of gestation in 2013, however, in 70.7% of cases the disease was mild. Conclusions: Palivizumab prophylaxis was conducted in accordance with recommendations and was well tolerated. The degree of compliance with the recommendations observed in the Polish population is similar to data from other countries. Data reported during program can be a valuable source of information on the incidence of bronchopulmonary dysplasia in premature infants.
Opis
Promotor: dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR - 53 s.
Słowa kluczowe
syncytialny wirus oddechowy , profilaktyka , wcześniactwo , dysplazja oskrzelowo-płucna , respiratory syncytial virus infections , prophylaxis , prematurity , bronchopulmonary dysplasia
Cytowanie