Polacy w Baden na przełomie XVIII i XIX wieku w świetle wybranych austriackich źródeł archiwalnych

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Wdowik, Agata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł stanowi podsumowanie kwerendy przeprowadzonej w 2020 r. w archiwach Wiednia i Baden. Jej przedmiotem byli Polacy przyjeżdżający do Baden na przełomie XVIII i XIX w. Objęła ona: Stadtarchiv Baden, Österreichisches Staatsarchiv (Wiedeń), archiwum Urzędu Miasta Wiednia, Diözesanarchiv Wien, a także materiały dostępne na łamach „Wiener Zeitung”. Ustalono ponad 400 nazwisk polskich podróżników do Baden. Kwerenda dowiodła, że na przełomie XVIII i XIX w. status społeczny polskich turystów odzwierciedlał m.in. demokratyzowanie się fenomenu podróży „do wód”.
The article summarizes the 2020 query in the archives of Vienna and Baden. Its subject was Poles who came to Baden at the turn of the 18th and 19th centuries. It included: Stadtarchiv Baden, Österreichisches Staatsarchiv (Vienna), the archives of the City of Vienna, Diözesanarchiv Wien, and materials available in the “Wiener Zeitung”. Over 400 names of Polish travelers to Baden have been established. The query proved that at the turn of the 18th and 19th centuries, the social status of Polish tourists was reflected, inter alia, in democratization of the phenomenon of travel spa resorts.
Opis
Słowa kluczowe
Baden pod Wiedniem , Wiedeń , oświecenie , podróże do wód , turystyka , Baden near Vienna , Vienna , Enlightenment , visiting spa resorts , tourism
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021, s. 369–383