Ohne Flieger kein Sieg – Bez lotników nie ma zwycięstwa! Szkic z działań lotnictwa austro-węgierskiego i niemieckiego w przeddzień przełamania gorlickiego 1915 r. w świetle archiwaliów i literatury pamiętnikarskiej

Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Olejko, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Studium zamieszczone w niniejszym tomie prezentuje najnowszy stan badań nad tematyką powietrznych działań lotniczych nad Galicją – frontem wschodnim, przed przełomową operacją tarnowsko-gorlicką w 1915 r. Studium oparte jest na mało znanej bazie źródłowej, pokazuje wkład sił powietrznych w powstanie planu przełamania gorlickiego z 1915 r., które nie doczekało się profesjonalnego opracowania z wykorzystaniem bazy źródłowej obu walczących stron. Nie wypełniają tej luki opracowania, które ukazały się na polskim rynku księgarskim w 2015 i 2018 r.
The study included in this volume presents the latest state of research on the subject of aerial- aviation operations over the Galicia Eastern Front, before the breakthrough operation in Tarnów- Gorlice in 1915. The above study is based on a little-known source base, shows the contribution of the air force to the plan of the Gorlice Breakthrough from 1915, which was not professionally developed with the use of the source database of both warring parties. Studies that appeared on the Polish book market in 2015 and 2018 do not fill this gap.
Opis
Słowa kluczowe
lotnictwo , Wielka Wojna , front wschodni , przełamanie gorlickie , wywiad lotniczy , aviation , the Great War , the Eastern Front , Breakthrough at Gorlice , aerial reconnaissance
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 7/2021, s. 81–106