Repozytorium UR

Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Pokrzywa, Magdalena
dc.date.accessioned 2021-08-27T08:25:08Z
dc.date.available 2021-08-27T08:25:08Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 33 (2013), s. 118–127 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7338-926-7
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6659
dc.description.abstract Wykluczenie społeczne negatywnie oddziałuje na jakość kapitału ludzkiego, ogranicza aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność oraz podnosi koszty funkcjonowania państwa. Strategie określające kierunki rozwoju Unii Europejskiej, a zwłaszcza strategia lizbońska, wskazują, że ograniczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego jest jednym z podstawowych zadań na przyszłość. Źródła społecznego wykluczenia należy doszukiwać się w dużej mierze w braku zatrudnienia. W niniejszym artykule analizie poddano sytuację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Podane dane pochodzą z badania regionalnego dotyczącego ubóstwa i wykluczenia społecznego w województwie podkarpackim, przeprowadzonego w 2010 roku. W artykule scharakteryzowano potencjał pracowniczy osób korzystających ze wsparcia instytucji pomocy społecznej (poziom wykształcenia, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności) oraz działania podejmowane przez osoby bezrobotne w celu znalezienia zatrudnienia. Wskazano również na bariery związane z poszukiwaniem pracy takie jak: płeć, wiek, sytuacja zdrowotna, rodzinna i materialna. Badani ocenili również działania powiatowych urzędów pracy oraz przedstawili ich oczekiwania skierowane do tych instytucji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Social exclusion has negative effects on the quality of human capital, reduces the activity, entrepreneurship and innovation and increases the cost of the state. Strategies for the development directions of the European Union, and in particular the Lisbon Strategy shows that the reduction of poverty and social exclusion is one of the main tasks of the future. Lack of employment is often seen as a key factor in social exclusion. This article attempts to analyze the situation of people at risk of social exclusion in the labor market. Data that were used in this article come from the regional study on poverty and social exclusion in podkarpacie voivodeship, which was conducted in 2010. It shows education level, work experience, qualifications and skills of the beneficiaries of social services and social transfers and the actions taken by the unemployed to find work. This article is also an attempt to identify the barriers that interfere with people’s ability to find and retain employment (as: gender, age, health, family and material situation). Respondents also assessed the activities of district labor offices and presented their expectations addressed to them. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Sytuacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje