Rola inwestycji w rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce

Abstrakt
Sektor mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) odgrywa coraz ważniejszą rolę w systemie gospodarczym Polski. MMP stanowią 99% wszystkich firm w Polsce i odpowiadają za blisko 40% PKB. Przedmiotem badania są determinanty inwestycji, decydujące o rozwoju MMP, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów inwestycyjnych na wdrożenie nowoczesnych technologii. Celem głównym rozprawy jest rozpoznanie znaczenia inwestycji w rozwoju MMP w Polsce, w tym zwłaszcza inwestycji w nowoczesne technologie oraz określenie czynników determinujących aktywność inwestycyjną tych przedsiębiorstw. Rozprawa składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz spisu literatury, rysunków, wykresów, tabel i streszczenia. Jako kluczowe wnioski z zaprezentowanych badań można wskazać, iż badane MMP wykorzystały okres dobrej koniunktury rynkowej, o czym świadczy wysoki odsetek (52%) MMP podejmujących projekty inwestycyjne w 2019 roku. Najważniejszą pobudką do realizacji projektów innowacyjnych wśród badanych MMP stanowi poprawa efektywności prowadzonej działalności. W obszarze inwestycji w nowe technologie 80% badanych mikro i małych firm potwierdza, że wydatki przeznaczone na nowoczesne technologie przyniosły wzrost ich konkurencyjności rynkowej. Mając na uwadze sprostanie wyzwaniom szybko zmieniającego się rynku konieczne jest zwiększanie aktywności inwestycyjnej oraz innowacyjnej w działalności podmiotów MMP.
The sector of micro and small enterprises (MSE) plays an increasingly important role in the economic system of Poland. MSE account for 99% of all businesses in Poland and create almost 40% of Gross Domestic Product. The study examines the determinants of investment which affect the development of the MSE sector, with special focus on investment in implementation of new technologies. The primary objective of the dissertation is to is to recognize the importance of investments in the development of MSE in Poland, in particular investments in modern technologies and to determine the investment’s activity factors of these enterprises. The dissertation comprises five chapters, introduction, conclusion and a list of literature, drawings, graphs, tables and abstracts. The key conclusions from the research conducted by Pekao SA Bank indicate that MSEs make use of the market boom period, which is confirmed by a high percentage (52%) of businesses from the MSE sector implementing investment projects in 2019. The most important reason behind the implementation of innovative projects among the examined MSEs is to enhance effectiveness of their operation. With respect to investment in new technologies, 80% of the examined MSEs confirm that the expenditure on modern technologies resulted in an increased competitiveness on the market. In order to meet the challenges of a rapidly changing market, it is necessary to increase investment activity and innovation in the activities of entities from the MSE sector.
Opis
Promotor: dr hab.Grzegorz Ślusarz, prof. UR - 279 s.
Słowa kluczowe
rozwój mikro i małych firm , inwestycje , nowoczesne technologie , wzrost gospodarczy , development of Micro and Small Enterprises , investments , new technologies , economic growth
Cytowanie