Współpraca transgraniczna służb celnych Polski i Litwy przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnych – obecnie stosowane systemy i kierunki rozwoju

Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Wójcik, Grażyna Paulina
Rybicka, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Społeczeństwo informacyjne w dobie XXI wieku stawia przed urzędami administracji państwowej nowe wyzwania. Globalizacja, stworzenie Unii Europejskiej spowodowało, że współpraca transgraniczna pomiędzy dwoma państwami, takimi jak Polska i Litwa oparta jest na innowacyjnych systemach zintegrowanych w jedną całość, określoną dyrektywami unijnymi. Przepływ informacji, szybkość, stosowanie nowinek technologicznych w Służbie Celnej to codzienność pracy wewnątrz kraju, a także ciągła komunikacja z administracjami celnymi w Unii Europejskiej.
Information society in the era of the twenty-first century, poses in front of government offices with new challenges. Globalization, the creation of the European Union has led to cross-border cooperation between the two countries such as Poland and Lithuania is based on innovative systems integrated into one specific EU directives. The flow of information, the speed, the use of technological innovations in the Customs Service is working every day in the country, but also a constant communication with the customs administrations in the European Union.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 36 (2013), s. 266–279