Repozytorium UR

Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Wróbel, Anna
dc.date.accessioned 2021-07-06T08:58:25Z
dc.date.available 2021-07-06T08:58:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 37(1)/2014, s. 306–319 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.isbn 978-83-7996-020-0
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6513
dc.description.abstract Jedną z tendencji rozwojowych obserwowanych w gospodarce światowej od ponad trzydziestu lat jest systematyczny wzrost znaczenia sektora usług. Usługi wytwarzają ponad dwie trzecie produktu krajowego państw wysoko rozwiniętych. Stanowią one dynamicznie rozwijający się sektor tych gospodarek, oparty na wykorzystaniu kapitału ludzkiego oraz charakteryzujący się wysokim nasyceniem nowymi technologiami. Wzrost wykorzystania wiedzy specjalistycznej w usługach został dostrzeżony przez badaczy sektora usług, co znalazło wyraz w pojawieniu się „nowej” kategorii usług opartych na zaawansowanej wiedzy (Knowledge Intensive Services – KIS). Ich rozwój jest postrzegany jako wskaźnik przechodzenia do gospodarki opartej na wiedzy Celem opracowania jest analiza roli sektora usług w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Artykuł został podzielony na dwie części. W części pierwszej ukazano ewolucję znaczenia sektora usług w gospodarce Polski. Wskazano jego udział w strukturze PKB oraz zatrudnieniu. W tym miejscu dokonano również charakterystyki polskiego eksportu usług, pod względem jego struktury rzeczowej. Część druga analizuje znaczenie usług information-intensive w budowie gospodarki opartej na wiedzy w Polsce oraz wskazuje zalety naszego kraju jako miejsca delokalizacji działalności usługowej. Omówione zostało również miejsce Polski w rankingach atrakcyjności dla offshoringu usług. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Over the past three decades, the service sector has increased dramatically and now occupies the largest share of the economy of advanced industrial societies. Services bring over two thirds of GDP in developed countries. They are a dynamic component of their economy, based on human capital and characterized by a high consumption of new technologies. An increase of exploiting the potential of specialized knowledge in services has been noticed by researchers of the service sector, which resulted in the appearance of a „new” category services based on specialized knowledge (Knowledge Intensive Services). Their development is perceived as an indicator of a shift towards knowledge based services. The article examines the importance of the service sector for the creation of knowledge-based economy in Poland. It is divided into two parts. Part one discusses the economic significance of the service sector in Poland. It analyzes the share of the service sector in GDP and employment. In that point the export of Poland service’s has also been characterized – in terms of its material structure. The second part analyzes the meaning of information-intensive services in shaping the economy based on knowledge in Poland and presents advantages of our country as a place for delocalizing services. The position of Poland in ranks of attractiveness for offshore services has also been analyzed. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject Polska pl_PL.UTF-8
dc.subject usługi pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject offshoring pl_PL.UTF-8
dc.subject sektor IT pl_PL.UTF-8
dc.subject Poland pl_PL.UTF-8
dc.subject services pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge-based economy pl_PL.UTF-8
dc.subject offshoring pl_PL.UTF-8
dc.subject IT sector pl_PL.UTF-8
dc.title Rola sektora usług w rozwoju społeczno-gospodarczym i kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje