Repozytorium UR

Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Jabłoński, Marek
dc.date.accessioned 2021-06-30T07:52:29Z
dc.date.available 2021-06-30T07:52:29Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 294–305 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6448
dc.description.abstract Celem niniejszego opracowania jest ukazanie rangi usług konsultingowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. W ramach tak zdefiniowanego zamierzenia ukazano istotę wiedzy traktując ją jako zasób pierwotny i podstawowy związany ze wszystkimi „twardymi” i „miękkimi” zasobami organizacji. W takim ujęciu wiedza wyznacza konfigurację pozostałych zasobów w procesie generowania wartości. W dalszej kolejności ukazano zachowania przedsiębiorstw dostosowane do normatywów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Odwołując się do teorii wzrostu gospodarczego wskazano na wiodącą rangę konsultingu w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu wiedzy otoczenia na gruncie przedsiębiorstw. Zdefiniowano także ekonomiczne skutki usług konsultingowych. W końcowej części opracowania ukazano rolę usług konsultingowych w rozwoju wiedzy organizacji, odnosząc się zwłaszcza do wpływu konsultantów na rozwój teorii i praktyki zarządzania organizacjami. Ukazano, że konsultanci, działając na gruncie organizacji, wdrażają postulaty i zasady o charakterze normatywnym, prowadzą prace badawcze, formułują teoretyczne uogólnienia, a na ich podstawie hipotezy stanowiące podstawę dalszej eksploracji wiedzy o funkcjonowaniu organizacji, wreszcie wspierają dyfuzję wiedzy w otoczeniu, upowszechniając wzorcowe praktyki, jako istotne ogniwo rozwoju instytucjonalnego gospodarki. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Paper presents the role of consultancy within improving competitiveness of enterprises operating in knowledge-based economy. In the range of such defined topic, paper outlines the essence of the knowledge, which is considered as the primary and fundamental resources of the organization connected with all tangible and intangible organizational resources. According to that knowledge the configuration of all organizational resources in value creation process is pointed out. Next, enterprise behaviors adjusted into development of knowledge based economy were presented. In the reference to economic growth theory, key role of consulting in collecting and using knowledge within enterprise was outlined. There were also economic results of consulting services produced. Final part of the paper is focused on presenting examples of role of the consultancy in terms of organizational knowledge development. Particularly, the final part of the paper explained that consultants operating within organizations implement normative postulates and principles and basing upon them formulate theoretical generalization and hypothesis’, which are the starting point into further knowledge exploration about organization functioning. Finally consultants, as important link of institutional development of modern economy, support knowledge diffusion in business surroundings, popularizing best practices. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject konsulting pl_PL.UTF-8
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.subject wiedza organizacji pl_PL.UTF-8
dc.subject consulting pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge based economy pl_PL.UTF-8
dc.subject organizational knowledge pl_PL.UTF-8
dc.title Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje