Repozytorium UR

Integracja wiedzy i edukacji i jej znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Piontek, Barbara
dc.contributor.author Buczek, Paulina
dc.date.accessioned 2021-06-29T12:29:25Z
dc.date.available 2021-06-29T12:29:25Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 39(3)/2014, s. 190–215 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6441
dc.description.abstract Tempo zachodzących przemian gospodarczych i społecznych, a także zjawiska występujące w zmieniającym się otoczeniu, implikują potrzebę zrozumienia istoty i znaczenia wiedzy i edukacji. W niniejszym artykule podjęto próbę zintegrowania kategorii wiedza i edukacja. Kategorie te są z sobą logicznie powiązane i tylko kompleksowe podejście, poprawne zdefiniowanie pozwala zrozumieć zachodzące pomiędzy nimi relacje, które mają kluczowe znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym. Podmiotem integrującym poszczególne kategorie jest człowiek, który czynnie uczestniczy na każdym etapie tworzenia zasobu wiedzy, użytkowania, jak i procesu edukacji. Proces integracji wiedzy i edukacji dokonuje się przez człowieka i dla człowieka. Można stwierdzić, że przedmiotem jest wiedza, procesem edukacja, a podmiotem człowiek. Człowiek ma fundamentalne znaczenie w kształtowaniu zarówno wiedzy, jak i edukacji. A jego funkcja jest sprzężona zwrotnie, z jednej strony jest dawcą, z drugiej biorcą zarówno zasobu, jakim jest wiedza, jak i procesu, jakim jest edukacja. Oderwanie zasobu wiedzy od procesu edukacji skutkuje dysfunkcjami zarówno w sferze funkcjonowania człowieka, jak i gospodarki. Znaczenie wiedzy i edukacji w procesach kształtowania i zarządzania rozwojem jest oczywiste, niemniej jednak bardzo często można spotkać się z poglądem, w którym wiedza jest produktem końcowym. Tymczasem należy pamiętać, że wiedza zdobywana w procesie edukacji jest fundamentem i stanowi podstawę dla wszelkich działań oraz, że kategorie te mają wymiar realny, a umiejętne zarządzanie nimi w procesach rozwoju społeczno-gospodarczego daje możliwość ich weryfikacji. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract The pace of economic and social changes and phenomena occurring in our changing environment imply the need to understand the essence and importance of knowledge and education. This article attempts to integrate categories of knowledge and education. Congeneric approach to these categories, their proper definition allow to understand relations between them, which are essential for the management of socioeconomic development. The integrator for the different categories is the man, who is actively involved at every stage of creating the body of knowledge and the use of the educational process. Separation of stores of knowledge from the process of education results in dysfunction - both in the sphere of human activity and the economy. The importance of knowledge and education in the process of shaping and managing the development is obvious but we can often see the view that knowledge is the final product. Nevertheless, we must bear in mind that these categories have real dimension and a skillful management processes of socioeconomic development provide opportunities for their verification. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject wiedza pl_PL.UTF-8
dc.subject edukacja pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał ludzki pl_PL.UTF-8
dc.subject kapitał społeczny pl_PL.UTF-8
dc.subject knowledge pl_PL.UTF-8
dc.subject education pl_PL.UTF-8
dc.subject human capital pl_PL.UTF-8
dc.subject social capital pl_PL.UTF-8
dc.title Integracja wiedzy i edukacji i jej znaczenie dla zarządzania rozwojem społeczno-gospodarczym pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje