Repozytorium UR

Zielona gospodarka a finansowo-prawne dylematy zrównoważonego rozwoju

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Ślebocka, Magdalena
dc.contributor.author Tylman, Aneta
dc.date.accessioned 2021-06-29T07:24:45Z
dc.date.available 2021-06-29T07:24:45Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 40(4)/2014, s. 293–302 pl_PL.UTF-8
dc.identifier.issn 1898-5084
dc.identifier.uri http://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6422
dc.description.abstract Zielona gospodarka to nowa jakość w zarządzaniu gospodarką, jaka zadeklarowana została oficjalnie podczas Szczytu Ziemi Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2012 r. Stała się ona odpowiedzią na dylematy towarzyszące koncepcji zrównoważonego rozwoju przez ostatnich 30 lat. Pojawiały się one zarówno w obszarze nauk ekonomicznych, w tym finansów, jak i w obszarze nauk prawnych. Wraz z pojawieniem się zielonej gospodarki dylematy te zyskały nowy wymiar, ale także, wraz ze wzrostem międzynarodowej świadomości ekologicznej i znaczenia sprawiedliwości społecznej, potrzeba ich rozwiązania stała się bardziej nagląca. Dla wszystkich wymienionych nauk zielona gospodarka oznacza nowe wyzwania w zakresie określenia zakresu, rodzajów oraz obszaru prowadzonych badań, jak również potrzebę odpowiedzi na konieczność instytucjonalizacji zarówno koncepcji zrównoważonego rozwoju, jak i zielonej gospodarki. Czy zielona gospodarka rozwiąże istniejące dylematy? Potrzeba szerokiej, interdyscyplinarnej dyskusji wydaje się nieodzowna. Wytyczną dla jej prowadzenia może okazać się w szczególności Deklaracja Narodów Zjednoczonych przyjęta podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 2012 r., jak i europejskie strategie rozwojowe. pl_PL.UTF-8
dc.description.abstract Green economy is a new quality in the management of the economy, which was officially declared at the Earth Summit of the United Nations in 2012 and has become an answer to the dilemmas in the economy and legal sciences associated with the concept of sustainable development for the past 30 years. In the context of the green economy these dilemmas have gained a new dimension. Because of the increasing international awareness of the importance of environmental and social justice, the need to resolve these dilemmas has become more urgent. The green economy means new challenges in defining the scope, type and area of research, as well as the need to answer to the necessity for institutionalization of both the concept of sustainable development and the green economy. Will the green economy solve these problems? The need for a broad, interdisciplinary discussion seems to be indispensable. Guideline for her conduct may be the United Nations Declaration adopted at the Earth Summit in Rio de Janeiro in 2012 in particular, as well as European development strategies. pl_PL.UTF-8
dc.language.iso pol pl_PL.UTF-8
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego pl_PL.UTF-8
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.subject zielona gospodarka pl_PL.UTF-8
dc.subject zrównoważony rozwój pl_PL.UTF-8
dc.subject ONZ pl_PL.UTF-8
dc.subject strategie rozwojowe pl_PL.UTF-8
dc.subject green economy pl_PL.UTF-8
dc.subject sustainable development pl_PL.UTF-8
dc.subject UN pl_PL.UTF-8
dc.subject development strategies pl_PL.UTF-8
dc.title Zielona gospodarka a finansowo-prawne dylematy zrównoważonego rozwoju pl_PL.UTF-8
dc.type article pl_PL.UTF-8


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics

Informacje