Przydatność komunalnych osadów ściekowych stabilizowanych ozonem do nawożenia wybranych gatunków roślin uprawnych

Abstrakt
W Polsce wzrasta ilość powstających osadów ściekowych, jest to uwarunkowane rozbudową infrastruktury w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. W związku z tym konieczne jest ich odpowiednie zagospodarowanie. Pochodzący z Oczyszczalni Ścieków w Ropczycach osad ściekowy poddano procesowi ozonowania w skonstruowanym reaktorze przeciwprądowym. Optymalizację procesu prowadzono przez okres 15, 30, 45 i 60 minut przy stężeniu ozonu 90-110 ppm. W wyniku działania ozonu na osad ściekowy zredukowano liczbę jednostek tworzących kolonie, o co najmniej jeden rząd wielkości w stosunku do próby nieozonowanej oraz uzyskano lepszą odwadnialność osadu, przy nie zmienionym pH osadu. Wartość CHZT i BZT5 wraz z czasem procesu wzrastała, dzięki zwiększonej dostępności materii organicznej. Także proces ozonowani nie wpłynął na zwiększenie zawartości metali ciężkich. Warunkując tym samym możliwość ich przyrodniczego wykorzystania zgodnie z obowiązującym prawem. Następnie założono doświadczenia wazonowe na glebie o składzie granulometrycznym piasku luźnego, który nawożono osadem nieozonowanym i osadem stabilizowanym ozonem w dawkach 0, 3, 6, 9 Mg∙ha-1 s.m.. Roślinami testowymi była kukurydza (MAS 29.T) i pszenica jara (Ostka). Po zakończeniu doświadczeń wazonowych stwierdzono, że nawożenie różnymi dawkami osadu ściekowego i pobranego w różnych terminach wpływa na zawartość: chlorofilu, plonu suchej masy oraz mikro i makroelementów w nadziemnych częściach roślin testowych.
In Poland, increase a sewage sludge production do to development of infrastructure of the conversion of municipal wastewater. For this propose the sludge from the wastewater treatment plant in Ropczyce was ozonized in a constructed counter-current reactor. Optimization of the process was carried out over a period of 15, 30, 45 and 60 minutes at an ozone concentration of 90-110 ppm. As a result of ozone action on the sewage sludge the count of settling colonies were also reduced by at least one row in relation to the non-ozonised sample, and better sludge dewatering was observed. COD and BOD5 value was changes during process time, thanks to increased availability of organic matter. Besides, the ozonation process is not affected in heavy metals content in sewage sludge. Thus conditioning affected in possibility of utilization of oznated sewage sludge as a fertilizer. Then, the pot experiments were utilized with soil of granular composition of loose sand, which was fertilized with ozonized sludge in doses of 0, 3, 6, 9 Mg ∙ ha-1 dry matter. Maize (MAS 29.T) and spring wheat (Ostka) test plants. During the pots experiment, it was possible measured in different times the content of: chlorophyll, dry matter yield and micro and macro elements in the above-ground parts of the test plants.
Opis
Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Balawejder - 132 s.
Słowa kluczowe
osad ściekowy , ozonowanie , nawożenie , kukurydza , pszenica , sludge , ozonation , fertilization , maize , wheat
Cytowanie